Natural course of the arteriovenous malformations of the brain

G.M. Tasic, A. Kostic, B.M. Djurovic, V.T. Jovanovic, I.M. Nikolic, A.M. Eric, M.B. Jokovic, M.V. Micovic
2008 Acta chirurgica iugoslavica  
Arteriovesnek malformacije mozga predstavljaju kongenitalne malformacije. S obzirom na anatomske karakteristike angioma mozga i njihovu lokalizaciju u velikom broju slu~ajeva zahtevaju kombinovani terpijski pristup -hirurgiju, embolizaciju i radioterapiju. I pored stalnog tehnolo{kog napretka 5% svih angioma mozga nije mogu}e kompletno isklju~iti iz cirkulacije. Zato se nametnula potreba za spoznajom njihovog prirodnog toka. Na{i rezultati ukazuju da se radi o vaskularnim malformacijama znatno
more » ... formacijama znatno benignijeg klini~kog toka nego {to su aneurizme. Na klini~ki model ukazuje da godi{nji rizik od hemoragije iznosi 3.3% sa ukupnim mortalitetom od 5.3%, posebno ako je veli~ina angioma 2.5-5 cm, lokalizovan u motornoj zoni mozga, sa kombinovanim tipom venske drena'e i arterijskim dovodom iz vertebro-bazilarnog sliva. Epilepsija uzrokovana angiomom mozga je u 26.7% refrakterna na medikamentnoznu terpiju, a u 25% (svaki 4-ti) bolesnik }e do'iveti hemoragiju sa godi{njim rizikom od 0.14%.
doi:10.2298/aci0802107t pmid:18792582 fatcat:ycuowzysfbehdbo44r4vwgw724