ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Людмила Гаврілова
2018 Profesìonalìzm Pedagoga: Teoretičnì j Metodičnì Aspekti  
ЛЮДМИЛА ГАВРІЛОВА ІКТ-підтримка наукових досліджень: використання соціальних мереж для впровадження результатів педагогічного експерименту ____________________________________________________________________ Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. -Вип. 7. -Слов'янськ, 2018. 5 УДК 378.22:1(075.8) ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ Людмила Гаврілова доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
more » ... доцент, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ Донецької області, Україна Анотація. Стаття висвітлює актуальну проблему сучасної вищої школи -всебічне залучення засобів інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу. Автором проаналізовано питання інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень, зокрема використання соціальних мереж для впровадження результатів науково-педагогічної діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії галузі знань «Освіта». Теоретичні підвалини дослідження складають зарубіжні й вітчизняні концепції, сучасні стратегії, проекти й ініціативи в галузі інформатизації освіти, наукові розвідки з питань е-освіти, створення і застосування засобів ІКТ в педагогічній діяльності. Нормативно-правове підґрунтя дослідження утворюють європейські та вітчизняні державні документи останніх років («Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні» (2013), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Проект «Цифровий порядок денний для України» (2016), Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (2017) тощо). Автором надано класифікацію наукових мережевих спільнот; узагальнено психологічні, соціальні та педагогічні переваги їхнього застосування в навчанні; розглянуто блоги, форуми і освітні сайти як засоби інтерактивної наукової взаємодії; запропоновано інтернет-сервіси, можливостями яких доцільно користуватися під час організації та проведення наукового дослідження. Визначено основні напрями застосування соціальних мереж для впровадження результатів науково-педагогічної діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі знань «Освіта»: зберігання файлів і посилань на джерела інформації, розповсюдження навчальних матеріалів, створення навчального контенту, організація спільної роботи студентів, ефективна комунікація між студентами й викладачем, створення віртуальних навчальних спільнот, організація та проведення анкетувань, опитувань, контрольних зрізів знань, інших заходів з оцінювання якості навчання. Ключові слова: соціальні мережі; блог; форум; сайт; ІКТ-підтримка; наукове дослідження; педагогічний експеримент. Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасне суспільство, яке стрімко еволюціонує й опановує все нові й нові комп'ютерні (електронні, цифрові) технології, наразі осмислюється не лише як інформаційне, а й як мережеве. Соціальні мережі починають впливати на розвиток і реформування освітніх систем у всьому світі. ЛЮДМИЛА ГАВРІЛОВА ІКТ-підтримка наукових досліджень: використання соціальних мереж для впровадження результатів педагогічного експерименту _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 6 На сьогодні складно уявити наукове дослідження, яке проводиться без залучення інформаційно-комунікаційних технологій, ІКТ-супровід або ІКТпідтримка використовуються на всіх етапах наукового пошуку: від початкового етапу збирання й систематизації даних до організації та проведення педагогічного експерименту й аналізу отриманих результатів. Уважаємо, що наразі одним із ефективних засобів здійснення експериментального науковопедагогічного дослідження є залучення соціальних мереж. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен соціальних мереж та їхній вплив на оновлення освітніх технологій активно вивчається сучасними науковцями. Соціальна мережа (Інтернет сервіс, Social networks service) -це сайт, контент якого створюється зареєстрованими на ньому користувачами, що розміщують інформацію про себе і спілкуються між собою, установлюючи соціальні зв'язки (А. Пелещишин, Ю. Сєров, О. Березко та ін. [1, с. 90]). Завдяки сервісам соціальної мережі учасники створюють віртуальні спільноти (virtual communities, e-communities) -новий тип спільнот, які виникають і функціонують в електронному просторі. Д. Бойд (D. Boyd) та Н. Елісон (N. Ellison) віртуальну соціальну мережу вважають сервісом, який базується на Інтернет-технологіях і дозволяє окремим користувачам:  створювати відкриті або частково відкриті профілі, тобто набори характеристик і ознак, що описують особистість користувача, наприклад стать, вік, освіту, географічне розташування тощо;  бачити список своїх комунікацій, тобто власну соціальну мережу (користувачів, із якими вони взаємодіють усередині системи, «друзів»);  мати доступ до списків комунікацій «друзів», тобто до соціальних мереж інших користувачів усередині системи [2] . О. Тишкова під поняттям «соціальної мережі» розуміє соціальну структуру, яка утворена індивідами або організаціями. Вона відображає різноманітні зв'язки між ними через соціальні взаємостосунки, метою яких є передача різної затребуваної інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій у віртуальному просторі, що набуває все більшої актуальності в інформаційному суспільстві [3] . В останні роки науковці (О. Воронкін [4], Т. Садигова [5] та ін.) аналізують функції соціальної мережі, виокремлюючи серед них комунікаційну, інформаційну, розважальну, функції соціалізації, ідентифікації та самоактуалізації й формування ідентичності (Рис. 1). О. Воронкін відзначає ще деякі властивості соціальних мереж: формулювання користувачами власних думок та їхня зміна під впливом інших членів соціальної мережі; різний ступінь впливу соціальної мережі на різних користувачів; наявність непрямого впливу в ланцюжку соціальних контактів; існування «лідерів думок»; наявність порога чутливості до зміни думки навколишніх; локалізація груп («за інтересами», із близькими думками); ЛЮДМИЛА ГАВРІЛОВА ІКТ-підтримка наукових досліджень: використання соціальних мереж для впровадження результатів педагогічного експерименту _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
doi:10.31865/2414-9292.7.2018.140578 fatcat:jadkpc56jfdrfiegcw3ludlxma