Dönüşümsel Liderliğin Sosyal Sermayeye Etkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü (The Mediating Role of Leader-Member Exchange in the Effect of Transformational Leadership on Social Capital)

Metin SÖYLEMEZ, Metehan TOLON
2019 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Makale Kategorisi: Araştırma Makalesi Amaç -Dönüşümsel liderliğin, örgütsel bir kaynak olarak sosyal sermayenin biçimlendirilmesindeki etkisi ve bu etkide lider-üye etkileşiminin aracılık rolü, sosyal değişim teorisine dayanarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem -Anket yöntemi ile saha çalışması sonucu elde edilen veriler hipotez testleri için kullanılmıştır. Toplamda 504 katılımcıdan elde edilen verilerin analizinde, doğrusal regresyon ve bootstrap ile aracılık testleri kullanılmıştır.
more » ... kullanılmıştır. Bulgular -Elde edilen bulgularla, kurgulanan hipotezler desteklenerek, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi etkilediği ve dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi etkilemesinde, lider-üye etkileşiminin kısmi aracı rolü oynadığı tespit edilmiştir. Tartışma -Bu çalışma, dönüşümsel liderliğin ilişkisel yönünü vurgulayarak, sosyal sermaye ve lider-üye etkileşimi gibi önemli kavramları etkileyen alternatif bir güç olduğunu savunmaktadır. Takipçiler, dönüşümsel liderleri, güvenilir ve destekleyici olarak algılar. Bu algı, takipçilerin örgüte daha iyi uyum sağlamalarını sağlayan, psikolojik rahatlık ve güvenlik duygusunu yaratır. Böylece takipçiler, paylaşılan vizyon çerçevesinde, diğer takipçiler ile uyumlu bir sosyal varlık haline gelerek, lider tarafından belirlenen ortak amaçlara ulaşmak için işbirliği içinde çalışır. Bu uyum ve paylaşılan liderlik etrafında işbirliği içinde çalışma, bilgi gibi olumlu sosyal değişimlere sebep olarak, güçlü bir sosyal sermaye yapısına yol açar. ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Transformational Leadership Social Capital Leader Member Exchange Article Classification: Research Article Purpose -The effect of transformational leadership on the shaping of social capital as an organizational resource and the mediating role of the leader-member exchange in this effect is presented based on the theory of social change. Design/methodology/approach -The field study data obtained by survey method were used for hypothesis testing. Linear regression and mediation with bootstrap tests are used to analyse the data obtained from 504 participants. Findings - The results show that transformational leadership affects social capital, and leadermember exchange plays a partial mediator role between transformational leadership and social capital. These results support the hypothesis.
doi:10.20491/isarder.2019.606 fatcat:drhvw7uce5bfnltg4wxjxy6hm4