The attitude of the female students of medical and non-medical fields of studies towards the cervical cancer prophylaxis
Postawy studentek kierunków medycznych i niemedycznych wobec profilaktyki raka szyjki macicy – badanie porównawcze

Dominik Olejniczak, Magdalena Bień
2014 Studia Medyczne  
The mortality of women with cervical cancer is one of the main problems of oncology. Poland is a country with high morbidity and mortality for this type of malignancy. In 2007, the incidence was 11.8 and the mortality was 5.0 per 100.000. Despite the availability of free Pap tests and many prevention campaigns, the incidence in Poland has remained at a constantly high level for several years. This prompted us to examine the degree of knowledge of different groups of the population about
more » ... ation about prophylaxis Aim of the research: To determine the knowledge and attitudes of students towards the prevention of cervical cancer. Material and methods: The study group are students of medical and non-medical faculties, who in total accounted for a panel of 112 people. The study was conducted at two universities: the Medical University of Warsaw and Kielce University of Technology. The diagnostic survey method: the study took the form of an anonymous questionnaire consisting of 25 closed questions on cervical cancer and its prevention. To determine whether there is a relationship between the subsidiaries, we used statistical methods such as test compliance χ 2 for a confidence level of p = 0.05, and r-Pearson's correlation coefficient. Results: Training in the medical school is associated with having more knowledge in the field of medicine. Conclusions: Although the respondents most frequently declared that the main reason for them reporting to a gynaecologist was for regular check-ups, the percentage of the response was insufficient to conclude that students appreciate the role of secondary prevention of cervical cancer. Streszczenie Wprowadzenie: Umieralność kobiet z powodu raka szyjki macicy jest jednym z głównych problemów onkologicznych. Polska należy do krajów o wysokiej zachorowalności i umieralności na ten rodzaj nowotworu złośliwego. W 2007 r. współczynnik zachorowalności wynosił 11,8, natomiast umieralności 5,0. Pomimo dostępności darmowych badań cytologicznych i wielu kampanii profilaktycznych liczba zachorowań w Polsce od kilku lat utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Skłania to do przeanalizowania stopnia wiedzy różnych grup populacji na temat profilaktyki. Cel pracy: Określenie wiedzy i postaw studentek wobec profilaktyki raka szyjki macicy. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły studentki kierunków medycznych oraz niemedycznych, łącznie 112 osób. Badanie przeprowadzono na dwóch uczelniach wyższych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Politechnice Świętokrzyskiej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W badaniu wykorzystano anonimową ankietę składającą się z 25 zamkniętych pytań dotyczących raka szyjki macicy i jego profilaktyki. W celu określenia, czy istnieje związek pomiędzy zależnymi, zastosowano metody statystyczne, tj. test zgodności χ 2 dla poziomu ufności p = 0,05 oraz współczynnik korelacji r-Pearsona. Wyniki: Kształcenie się na uczelni medycznej wiąże się z posiadaniem większej wiedzy z dziedziny medycyny. Chociaż respondentki najczęściej deklarują, że głównym powodem, dla którego zgłaszają się do lekarza ginekologa, są regularne badania profilaktyczne, odsetek tej odpowiedzi jest zbyt niski, aby twierdzić, że studentki doceniają rolę profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy. Wnioski: Postawy badanych respondentek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z obszaru profilaktyki raka szyjki macicy odbiegają od oczekiwanego społecznie wzorca, w związku z tym należy dążyć do zwiększenia aktywnego udziału studentek w programach profilaktycznych raka szyjki macicy. The attitude of the female students of medical and non-medical fields of studies towards the cervical cancer prophylaxis 163 Studia Medyczne 2014; 30/3
doi:10.5114/ms.2014.45421 fatcat:cbxao2io5fddrll2ssh3vvar2m