KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ: MADEN İLÇESİ ÖRNEĞİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Adem DOĞAN
2020 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Kamu ya da özel sektör olsun zaman zaman örgüt içinden ya da örgüt dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı kendini bir krizin içerisinde ya da kriz ortamında bulabilir. Kurumlar, kriz süreçlerinden en az zararla veya hiçbir zarar görmeden çıkmak isterler. Bu süreç elbette ki etkin bir kriz yönetimi ile mümkündür. Kriz yönetiminde en önemli işlev halkla ilişkiler faaliyetleri tarafından görülmektedir. Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler, kurumun hedef kitle ile etkili bir şekilde iletişim
more » ... kilde iletişim kurmasına, yaşanabilecek sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine, kurumun krizden en az etkiyle çıkmasına, kurumun imajının en düşük düzeyde zarar görmesine kısacası kurumun krizden hasarsız ya da en az hasarla atlatmasına katkı sağlar. Bu çalışmada, Elazığ'ın Maden ilçesinde ortaya çıkan heyelan tehlikesi heyelan ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin vatandaşların katılımı bağlamında bir alan araştırması gerçekleştirilerek, kamusal halkla ilişkiler çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmada alan araştırması yöntemi uygulanmış; veriler telefonla anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, katılımcılar açıklanan projeyi beğendiği halde, ödeme planını uygun görmedikleri, proje hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları sonucuna varılmıştır. Kamusal halkla ilişkiler bağlamında vatandaşın sürece katılımının yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. ABSTRACT From time to time, the public or private sector may find itself in a crisis or in a crisis environment due to internal or external reasons. Institutions want to exit crisis processes with minimum or no damage. This process is of course possible with an effective crisis management. The most important function in crisis management is seen by public relations activities. In times of crisis, public relations contribute to the effective communication of the institution with the target audience, to quickly solve the problems that may arise, to the institution to get out of the crisis with the least impact, to the institution's image to be at the lowest level, in short, to the institution to survive the crisis with the least damage. In this study, a field study was carried out in the context of public relations by conducting a field study in the context of the landslide hazard that occurred in the Maden district of Elazığ, the participation of the citizens regarding the landslide and the subsequent developments. In the research, field research method was applied; data were obtained by using telephone survey technique. According to the findings, it was concluded that although the participants liked the project described, they did not consider the payment plan appropriate and did not have sufficient information about the project. In the context of public relations, it has been observed that citizens' participation in the process is not sufficient.
doi:10.18069/firatsbed.755646 fatcat:bdze3wzgdzgwbjhyxvnyqzdbsa