Wind: As an environmental threat
Vetar - faktor ugrožavanja životne sredine

Milijana Đorđević
2018 Годишњак Факултета безбедности  
Сажетак: Животну средину угрожавају бројне и разноврсне опасности, којима се човек супроставља у границама својих умних и техничких могућности. Све опасности које угрожавају животну средину можемо поделити у две основне групе, и то мирнодопске и ратне. Ноторна је чињеница да постоји предоминација мирнодопских над ратним опасностима и оне угрожавају нашу биосферу. Мирнодопске опасности се даље могу поделити на природне и техничко-технолошке опасности. 1 Природно елементарне непогоде
more » ... погоде подразумевају ванредна стања која настају деловањем природних сила независно од људске воље. Закон о ванредним ситуацијама 2 дефинисао је ове појаве као: опасност или стање, које може довести до губитка живота, повреде или негативних утицаја на здравље људи и животну средину. Кључне речи: ветар, врсте ветрова, скале, ефекти дејства на животну средину.
doi:10.5937/gfb1801207x fatcat:3fr5rfes3zbtlah23ncbfxz64u