Initial public offering as a source of financing and its significance for the development of the Serbian capital market
Inicijalna javna ponuda kao izvor finansiranja i njen značaj za razvoj tržišta kapitala u Srbiji

Miloš Jovanović
2019 Ekonomika  
Initial public offering has often been used in many economies in the privatization process of state-owned companies, primarily with those companies of strategic importance for the country. This further affected the private sector companies to decide on this step and thus gain additional capital in order to finance their further development. Based on the previous experience of many developed countries and countries in the region, the privatization through public offering of shares has
more » ... ares has significantly contributed to the development of the capital market in these countries, which is predominantly reflected in the growth of market capitalization, volume of turnover, number of transactions and participation of local and foreign investors in these markets. Through the conducted analysis of the capital market of Serbia, this paper points to its modest market capitalization and low level of liquidity largely caused by the long-term negligence of the role that the stock market can have on its development. The aim of the paper is to present the initial public offering of shares as a form of financing of companies, which can also make a significant contribution to the development of the Serbian capital market. Апстракт Иницијална јавна понуда се у многим економијама често користила у поступку приватизације државних предузећа, првенствено код оних компанија које су од стратешког значаја за земљу. То је касније утицало и на компаније у приватном сектору да се одлуче на тај корак и да на тај начин дођу до додатног капитала у циљу финансирања свог даљег развоја. На основу досадашњих искустава многих развијених земаља и земаља у окружењу, приватизација путем јавне понуде акција значајно је допринела развоју тржишта капитала у тим земљама, што се првенствено огледа P. 99-108 ©Друштво економиста "Економика" Ниш http://www.ekonomika.org.rs 100 ЕКОНОМИКА у расту тржишне капитализације, обиму промета, броју трансакција и учешћу домаћих и страних улагача на тим тржиштима. На основу анализе тржишта капитала Србије, утврђена је скромна тржишна капитализацију и низак ниво ликвидности, проузроковану првенствено дугогодишњим занемаривањем улоге коју берза може имати на његов развој. Циљ рада је да представи основне информације о иницијалној јавној понуди акција као једног од облика финансирања компанија, који истовремено може дати значајан допринос развоју тржишта капитала Србије. Ključne reči: inicijalna javna ponuda, tržište kapitala, privatizacija, tržišna kapitalizacija. ЕКОНОМИКА ©Друштво економиста "Економика" Ниш
doi:10.5937/ekonomika1902099j fatcat:s57ea4kpzzbg3p6ic2idoi7w2a