The degree of cultivated land abandonment and its influence on grain yield in main grain producing areas of China

Yu-ling LI, Wen-qiu MA, Guang-hui JIANG, Guang-yong LI, Ding-yang ZHOU
2021 自然资源学报  
doi:10.31497/zrzyxb.20210607 fatcat:qmhjsmz6yvadxls5jdhzzyrmz4