Mai ve Siyah Romanının Göstergebilimsel Çözümlemesi

Funda Uzdu Yıldız
2019 Söylem  
2019; 4(2): 254-281 Mai ve Siyah Romanının Göstergebilimsel Çözümlemesi  FUNDA UZDU YILDIZ  Öz Göstergebilim anlamlı yapıları çözmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Anlatılar da anlamlı yapılardan biridir. Bu çalışmada, Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanı göstergebilimin sunduğu yöntem ve araçlarla çözümlenmeye çalışılmıştır. Çözümleme süreci üç temel aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak betisel düzeyde betiler ve yerdeşlikler zaman, oyuncu ve uzam açısından incelenmiştir.
more » ... incelenmiştir. İkinci aşama olan anlatısal düzeyde, Algirdas-Julien Greimas'ın "Eyleyenler Modeline" göre kahramanlar tanımlanmıştır. Ardından ise eyletim, edinç, edim ve yaptırım aşamaları ele alınmıştır. Abstract Semiotics is a branch of science which aims to analyze meaningful structures. Narratives are also one of these meaningful structures. In this study, Halit Ziya Uşaklıgil's novel Mai ve Siyah was tried to be analyzed with the methods and instruments presented by semiotics. The process of analysis was carried out in three basic stages. Firstly, in the figurative stage, the figures and isotopies were examined in terms of time, performer and space. Secondly, in the narrative stage, the protagonists were defined according to Algirdas-Julien Greimas'" The Actantial Model". Then the phases of manipulation, competence, performance and sanction were discussed.
doi:10.29110/soylemdergi.621894 fatcat:zpvfy2pze5eh3komtwngxukr3i