Σεισμική απόκριση κατασκευών με μόνωση βάσης: Προγραμματισμός και διαδικτυακή εφαρμογή:

Δημήτρης Ζαφείρη Κόπανος
2013
Η σεισμική μόνωση αποτελούσε πάντα αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους μηχανικούς, οι οποίοι προσπαθούν να διαχωρίσουν την κίνηση του εδάφους από την ανωδομή ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνάμεις και τις μετακινήσεις εξαιτίας της εδαφικής κίνησης, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητα της κατασκευής, προστατεύοντας τους χρήστες από τραυματισμό ή θάνατο και το περιεχόμενο από ζημιές. Αυτό επιτυγχάνεται ειδικό εξοπλισμό χαμηλής δυσκαμψίας, τους μονωτήρες. Όλα τα
more » ... α χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα και τα εφέδρανα ολίσθησης. Όχι μόνο οι ίδιες οι κατασκευές αλλά και τα συστήματα μόνωσης παρουσιάζουν συχνά μη γραμμική συμπεριφορά υπό δυνατές διεγέρσεις που προέρχονται από φυσικά φαινόμενα. Σε αυτή την περίπτωση η δυνάμεις επαναφοράς γίνονται έντονα μη γραμμικές παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση. Η φύση των μη γραμμικών αυτών δυνάμεων επαναφοράς υποδηλώνει ότι δεν μπορούν να περιγραφούν ως συναρτήσεις των στιγμιαίων μετατοπίσεων και ταχυτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα απαιτείται η χρήση προσομοιωμάτων που να περιγράφουν την χρονική εξάρτηση των μεγεθών αυτών μέσω κατάλληλων συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω εξέταση του φαινομένου και η κατάλληλη ανάπτυξη ακριβέστερων υστερητικών προσομοιωμάτων που να περιγράφουν αυτή τη συμπεριφορά. Τις τελευταίες δεκαετίες το προσομοίωμα Bouc –Wen έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα εύχρηστο στην περιγραφή ενός εύρους υστερητικών αποκρίσεων συμπεριλαμβανομένων και φαινομένων όπως η απώλεια δυσκαμψίας η μείωση της αντοχής και η ολίσθηση. Σε αυτήν την εργασία αναπτύσσεται ένα λογισμικό για υπολογιστή σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Bouc-Wen. Ο χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να υπολογίσει την απόκριση ενός σεισμικά μονωμένου κτηρίου και να την συγκρίνει με την ελαστική και ανελαστική συμπεριφορά της κατασκευής. Το πρόγραμμα χρειάζεται πολύ λίγες παραμέτρους και μία κίνηση εισαγωγής σε όρους επιτάχυνσης. Ο χρήστης εισάγει δεδομένα όπως μάζα [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.134421 fatcat:k4n7fzlkzbdhvbz3uoiii26dfa