The Effect of Psychological Dependence on Smoking Urge and Nicotine Withdrawal Symptoms

Habibe Hezer, Ayşegül Karalezli
2019 Ankara Medical Journal  
Öz Giriş: Bu çalışmanın amacı, nikotine psikolojik bağımlılığın sigara içme arzusu ve nikotin yoksunluk semptomları üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışmaya, Nisan 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Kliniği Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran olgular alındı. Çalışmaya katılmayı kabul eden nikotin bağımlılarına sosyodemografik veri formu, Sigaranın Psikolojik Bağımlılığının Değerlendirilmesi Testi (SPBDT), Fagerström Nikotin Bağımlılık
more » ... tin Bağımlılık Testi (FNBT) yönlendirildi. Olguların ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve sigara bırakma girişimleri esnasında yaşadıkları nikotin yoksunluk semptomları sorgulandı. Başvuru günü üç saatlik nikotin yoksunluğu sonrası Sigara İçme Arzusu Ölçeği (SİAÖ) uygulandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 130 olgunun 48'i kadın (%37,69), 82 'si erkekti (%63,07). Tüm olguların yaş ortalaması 38,91±11,30 olup, cinsiyete göre gruplandırıldıklarında sigarayı ilk deneyimleme yaş dağılımları benzer bulundu (p=0.405). En sık karşılaşılan iki nikotin yoksunluk semptomu ise %66,15 ile aşırı sigara içme isteği ve %58,46 ile sinirlilik, öfke hali idi. SPBDT ile SİAÖ arasında da pozitif, orta doğrusal ilişki bulundu (r= 0,545, p<0,001). Nikotin yoksunluk semptomlarından aşırı sigara içme isteği ile SİAÖ arasında ise orta düzeyde korelasyon saptandı (r= 0,466, p<0,001). Sonuç: Sigara içme arzusu nedeniyle zararları bilinmesine rağmen; sigarayı bırakabilmek oldukça zor bir süreçtir. SPBDT ve SİAÖ'nün sigara bırakma polikliniklerinde kullanılması ile sigara içme arzusu yüksek olan hastalar erken aşamada belirlenip, bu olgulara yönelik ek farmakolojik ve davranışsal tedavi yöntemleri seçilerek tedavi başarısı artırılabilir. Anahtar Kelimeler: Nikotin bağımlılığı, nikotin yoksunluğu, sigara bırakma, sigara içme arzusu Abstract Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of psychological dependence on nicotine on smoking desire and nicotine withdrawal symptoms. Materials and Methods: This cross-sectional study was performed between April 2018 and August 2018 at the Chest Diseases Clinic Smoking Cessation Polyclinic. Sociodemographic data form, Assessment of Psychological Dependence of Smoking Test (APDST) and Fagerström Nicotine Dependence Test (FNBT) were administered to nicotine addicts who agreed to participate in the study. Carbon monoxide was measured in the expiratory air and the nicotine withdrawal symptoms during smoking cessation were questioned. On the day of admission, after three hours of nicotine withdrawal, the Smoking Urge Scale (SUS) was administered. Results: Of the 130 patients included in the study, 48 were female (37.69%) and 82 were male (63.07%). The mean age of all cases was 38.91 ± 11.30 years and the age distribution of the first experience of smoking was similar (p = 0.405). The two most common symptoms of nicotine withdrawal were excessive smoking desire with 66.15% and irritability & anger with 58.46%. A positive, moderate linear relationship was found between APDST and SUS (r = 0.545, p <0.001). There was a moderate correlation between excessive smoking desire, one of nicotine withdrawal symptoms and SUS (r = 0.466, p <0.001). Conclusion: Although damages due to smoking are known, quitting smoking is a very difficult process. With the use of APDST and SUS in smoking cessation clinics, patients with a high desire for smoking can be identified at an early stage, and additional pharmacological and behavioral treatment methods can be selected to increase the success of treatment.
doi:10.17098/amj.651955 fatcat:y3ung6iiibf6ffyctppf3y6ppm