FACTORS AND CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE

Олена Віталіївна Коломицева, Світлана Василівна Коляденко
2016 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Серія: Економічні науки Випуск 42. Частина ІІ 21 УДК 354.331.621.39(477) JEL Classification Code: O18, R11 О. Коломицева O. Kolomytseva C. Коляденко S. Kolyadenko ФАКТОРИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ FACTORS AND CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE У дослідженні визначено тенденції інформаційного ринку України та її регіонів, тенденції, що відбуваються в розвитку національного ІТ-ринку; проаналізовано національну систему
more » ... ональну систему показників, яка враховує національні особливості та пріоритетні завдання розвитку інформаційного суспільства в країні і рівень проникнення ІТ у життєдіяльність суспільства по регіонах України. Визначено дію факторів, що класифіковані за ступенем впливу на попит та пропозицію як стимулюючі й стримуючі, обґрунтовано створення необхідних умов, що дозволяють трансформувати стримуючі фактори в стимулюючі для розвитку інформаційної інфраструктури. Ключові слова: інформатизація регіону, регіональна інформаційна інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, стимулюючі та стримуючі фактори. Постановка проблеми: З розвитком у ряді провідних економік світу елементів п'ятого технологічного укладу і початком формування компонентів шостого критично зростає роль інформації як фактора виробництва. У зв'язку з цим конкурентоспроможність країни та її регіонів сьогодні багато в чому визначається ступенем її залучення в інформаційний простір, основним елементом якого виступає інформаційна інфраструктура. Прискорення темпів технологічного розвитку, бурхливе впровадження інформаційних і комунікаційних технологій, застосування мережного принципу організації суспільної діяльності впливають на зростання обсягу і швидкості обігу науково-технічної, економічної, політичної, соціальної інформації, яка набуває все більшого значення в житті суспільства. Особлива роль у цих процесах належить, на нашу думку, створенню сучасних систем передачі інформації в рамках регіональної, національної економіки, формуванню інформаційної інфраструктури, що відповідає постіндустріальному розвитку, адаптації національного інформаційного законодавства до міжнародних норм та європейських стандартів. Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідження основних публікацій виявило значний інтерес науковців до проблем розвитку регіональної інформаційної інфраструктури. Так, питання розвитку інформаційного суспільства набули свого втілення в наукових працях Д. Белла, О. Тоффлера, Д. Сайкеля, С. Олінера, К. Штіроха, А. Баранова, К. Безуглої, К. Іващука, В. Степанова та ін. Але малодослідженою все ще залишається проблема створення відповідних умов для ефективного функціонування регіональної інформаційної інфраструктури. Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз існуючого стану інформатизації регіонів, виявлення основних факторів впливу на розвиток регіональної інформаційної інфраструктури та окреслення необхідних умов для розвитку регіональної інформаційної інфраструктури. Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці XX ст. міжрегіональна конкуренція почала асоціюватися з принципово новою якістю конкурентних процесів в умовах розвитку інформатизації, при цьому значно змінюється формат конкурентної боротьби на світовому ринку. Якщо в колишніх реаліях учасниками світового ринку були країни, то вкрай інтенсивний розвиток і впровадження інформаційних технологій, що є каталізатором глобалізації, дали можливість окремим регіонам країн брати участь у світовій конкуренції. Конкурентоспроможність регіону в умовах глобалізації характеризується готовністю реагувати на виклики світового ринку, здатністю до адаптації. Багато в чому рівень конкурентоспроможності регіонів визначається ступенем розвиненості інформаційної інфраструктури, тобто наявністю та рівнем впровадження мобільного зв'язку, Інтернету, цифрових комунікацій і технологій, які вже стали невід'ємною частиною функціонування господарюючих суб'єктів. Окремо варто відзначити, що розвинена інформаційна інфраструктура є чинником національної інформаційної безпеки, зокрема, ризики кібератак входять у десятку головних глобальних ризиків.
doi:10.24025/2306-4420.2.42.2016.120087 fatcat:2e7njvzuhbgq5b4l4jq2cya2lm