MİKROBİYEL YOLLA ÜRETİLEN LEVANSÜKRAZLAR VE SENTEZLEDİĞİ BİYOPOLİMERLER
MICROBIAL PRODUCTION OF LEVANSUCRASE AND SYNTHESIZED BIOPOLYMERS

Özlem Erdal, Filiz Döner, Burcu Kaplan Türköz, Yekta Göksungur
2016 Gıda  
4. 1. 10), GH68 glikozit hidrolaz enzim ailesine ait olup sakkarozu substrat olarak kullanarak levan ve fruktooligosakkaritlerin (FOS) oluflumunu katalizleyen fruktoziltransferaz grubu enzimlerdir. Bacillus subtilis, Streptococcus mutans ve Zymomonas mobilis gibi birçok mikroorganizma taraf›ndan üretilmektedir. Levan biyopolimeri ve FOS'lar›n oluflumunu katalizleyen levansükraz enziminin önemi giderek artmaktad›r ve bu enzimin endüstriyel üretimi genellikle farkl› mikroorganizmalar kullan›larak
more » ... zmalar kullan›larak mikrobiyal biyoprosesler ile gerçeklefltirilmektedir. Levansükraz enzimi, sentezledi¤i fruktoz polimerleri ve bu polimerlerin farkl› fonksiyonel özellikleri sayesinde g›da, kozmetik, t›p, biyomedikal ve nanoteknoloji gibi birçok endüstriyel kullan›m alan›na sahiptir. Bu çal›flmada levansükraz enziminin mikrobiyel üretimi, saflaflt›rma stratejisi ve bu enzim taraf›ndan sentezlenen biyopolimerler ve özellikleri anlat›lm›flt›r. Abstract Levansucrases (E.C.2. 4. 1. 10) are fructosyltransferase (Ftase) which belong to GH68 glycoside hydrolase enzyme family and catalyze the formation of levan and fructooligosaccharides (FOS) by using sucrose as substrate. Levansucrases are produced by several microorganisms including Bacillus subtilis, Streptococcus mutans and Zymomonas mobilis. The importance of levansucrase enzyme which catalyzes the formation of levan biopolymer and fructooligosaccharides is increasing day by day and the industrial production of this enzyme is usually performed through microbial bioprocesses using different microorganisms. The fructan polymers levan and FOS catalyzed by levansucrases have several industrial applications in food, cosmetic, medicine biomedical and nanotechnology. In this review, the functional properties of levansucrases, their microbial production, purification strategy and biopolymers synthesized by levansucrases was summarized.
doi:10.15237/gida.gd16025 fatcat:5o4rvwls2nha5lywpzqnbgar3i