БУУРЦАГТАНЫ (FABACEAE LINDL.) ОВГИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ УРГАМЛЫН ҮРИЙН МОРФОЛОГИ, АНАТОМИ, АМЬДРАХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГАА

Отгонжаргал П, Биндэръяа Г, Түмэнжаргал Д
2017 Mongolian Journal of Agricultural Sciences  
МААЭШХ-ийн Тэжээлийн олон наст ургамлын генофондод хадгалагдаж буй Буурцагтаны (Fabaceae Lind.) овгийн 2 төрлийн 2 зүйл ургамлын үрийн 4 дээжинд морфологи, анатоми, лабораторийн соёололтыг тодорхойлж үрийн амьдрах чадварыг судалсан болно. Энэхүү судалгаанд удаан хугацаагаар буюу 20 жил хадгалагдсан (1996 оны) үрийн амьдрах чадварыг судалсан бөгөөд 2014 онд цуглуулсан үрийг харьцуулах дээжээр ашиглалаа.
doi:10.5564/mjas.v20i01.775 fatcat:ku63dnm4nredxa2zl6dih6mafy