Magnetic properties and microstructure of a bulk amorphous Fe61Co10Ti3Y6B20 alloy, fabricated as rods and tubes
Magnetne lastnosti in mikrostruktura masivne amorfne zlitine Fe61Co10Ti3Y6B20 v obliki palic in cevi

Marcin Nabiałek, Katarzyna Bloch, Karol Szlązak, Michał Szota
2016 Materiali in Tehnologije  
In this paper, studies are presented that characterize a bulk amorphous Fe61Co10Ti3Y6B20 alloy. Samples were fabricated in two forms: as a rod of 1 mm in diameter and as a tube of 1 mm in the outer diameter. The investigated material was obtained using the injection method, whereby the liquid alloy was injected into a copper mould. Using an X-ray diffractometer, a scanning electron microscope and computer tomography, the microstructures of these rapidly cooled samples were studied. Based on the
more » ... udied. Based on the obtained results, it was found that both the rod and the tube were fully amorphous. The cross-sections of the broken rod and tube were characterized by a mixed rupture consisting of smooth chevron and river patterns. This shows that there are regions of different ductility distributed throughout the volume of a sample. Three-dimensional images of the investigated materials, obtained with computer tomography, allowed the determination of the contribution of the pores (and their size) to the total volumes of the samples. The investigated alloy is a ferromagnetic material exhibiting good soft-magnetic properties such as a high saturation magnetization, a high magnetic permeability and a low value of the coercive field. The technique of injecting the liquid alloy into a copper mould, combined with the suction-casting method, can be used to produce toroidal cores that exhibit highly promising properties for a successful application in the construction of electric motors. Keywords: bulk amorphous alloys, X-ray diffractometry, electron scanning microscopy, computer tomography, saturation magnetization, coercivitŷ lanek prikazuje {tudijo zna~ilnosti masivne amorfne zlitine Fe61Co10Ti3Y6B20, katere vzorci so bili izdelani na dva na~ina: kot palica premera 1 mm in kot cev z zunanjim premerom 1 mm. Preiskovani material je bil izdelan z vbrizgavanjem, saj je bila talina vbrizgana v bakreno kokilo. Mikrostrukture hitro strjenih zlitin so bile prou~evane s pomo~jo rentgenskega difraktometra, z vrsti~nim elektronskim mikroskopom in z ra~unalni{ko tomografijo. Na podlagi dobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da sta palica in cev popolnoma amorfni. Presek prelomljene palice in cevi ima me{an prelom, ki sestoji iz gladkih povr{in in stopnic v obliki re~ic. To pomeni, da so razli~na podro~ja duktilnosti razporejena po volumnu vzorca. Trodimenzionalne slike preiskovanih materialov, dobljenih s pomo~jo ra~unalni{ke tomografije, omogo~ajo dolo~itev dele'a por (in njihovih velikosti) v celotnem volumnu vzorcev. Preiskovana zlitina je feromagnetna in ima dobre mehko magnetne lastnosti, kot so: visoko nasi~enje pri magnetizaciji, visoka magnetna permeabilnost in majhna vrednost koercitivnega polja. Tehniko vbrizgavanja teko~e litine v bakreno kokilo, v kombinaciji z livno metodo z vsesavanjem, se lahko uporabi za izdelavo toroidnih jeder, ki imajo dobre lastnosti za uspe{no uporabo pri konstrukciji elektromotorjev. Klju~ne besede: masivne amorfne zlitine, rentgenski difraktometer, vrsti~ni elektronski mikroskop, ra~unalni{ka tomografija, nasi~ena magnetizacija, koercitivnost
doi:10.17222/mit.2014.144 fatcat:r35ryy6znbc6xn4mq3bilvjgiy