East-West dichotomy: historical and cultural aspect

Polina Gerchanivska
2019 Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv  
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1'2019 3 Культурологія УДК 130.2 "19/20" Герчанівська Поліна Евальдівна© доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв ORCID 0000-0003-3647-6265 ДИХОТОМІЯ СХІД-ЗАХІД: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Метою роботи є історико-культурологічний аналіз дихотомії Сходу і Заходу як антиномних систем з іманентними семантичними
more » ... семантичними кодами. Методологія. Концептуальним методологічним ядром дослідження є історико-компаративний аналіз дихотомії Схід-Захід. За допомогою метода герменевтичної інтерпретації розкриті особливості східної та західної цивілізацій, що обумовлюють їх дихотомію; для визначення механізмів інтеракції цивілізацій був використаний діалогічний метод. Наукова новизна роботи полягає у концептуалізації феномена дихотомії Схід-Захід з позицій бінарної опозиції Я-Інший. На основі історико-компаративного аналізу східної та західної цивілізацій розкриті чинники, механізми і результати їх взаємодії на різних етапах світової історії. Висунуто гіпотезу для пояснення переходу світової системи від глобалізації до нової форми інтернаціоналізації -діалогізації. Висновки. Розглянуто історико-культурологічний аспект дихотомії Схід-Захід у ракурсі концепту Я-Інший. Визначені чинники світоглядного паралелізму східних і західних цивілізацій як антиномних систем з різним світоглядом, традиціями, економічним та військово-політичним потенціалом. Простежені змістові трансформації дихотомії Схід-Захід в умовах входження однієї культури у семіосферу Іншої культури у часовій перспективі. Розкриті чинники діалогічного повороту у міжнародних відносинах в умовах всесвітніх інтегративних процесів на зламі XX-XXI ст. Показано, що у XXI ст. на зміну глобалізації приходить діалогізація як сучасна форма інтернаціоналізації суспільного життя, що ґрунтується на комунікативному принципі. Ключові слова: дихотомія Схід-Захід; діалог цивілізацій; діалогізація. Герчановская Полина Эвальдовна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологи и информационных коммуникаций Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Дихотомия Восток-Запад: историко-культурологический аспект Целью работы является историко-культурологический анализ дихотомии Востока и Запада как антиномних систем с имманентными семантическими кодами. Методология. Концептуальным методологическим ядром исследования является историкокомпаративный анализ дихотомии Восток-Запад. С помощью метода герменевтической интерпретации раскрыты особенности восточной и западной цивилизаций, обусловливающие их дихотомию; для определения механизмов интеракции цивилизаций был использован диалогический метод. Научная новизна работы заключается в концептуализации феномена дихотомии Восток-Запад с позиций бинарной оппозиции Я-Другой. На основе историко-компаративного анализа восточной и западной цивилизаций раскрыты факторы, механизмы и результаты их взаимодействия на различных этапах мировой истории. Выдвинута гипотеза для объяснения перехода мировой системы от глобализации к новой форме интернационализации -диалогизации. Выводы. Рассмотрен историкокультурологический аспект дихотомии Восток-Запад в ракурсе концепта Я-Другой. Определены факторы мировоззренческого параллелизма восточных и западных цивилизаций как антиномних систем с разным мировоззрением, традициями, экономическим и военно-политическим потенциалом. Прослежены смысловые трансформации дихотомии Восток-Запад в условиях вхождения одной культуры в семиосферу Другой культуры во временной перспективе. Раскрыты факторы диалогического поворота в международных отношениях в условиях глобальных интеграционных процессов на рубеже XX-XXI вв. Показано, что в XXI в. на смену глобализации приходит диалогизация как современная форма интернационализации общественной жизни, основанная на коммуникативном принципе. Ключевые слова: дихотомия Восток-Запад; диалог цивилизаций; диалогизация. Gerchanivska Polina, D. Sс. of Cultural Studies, professor, Head of the Department of Cultural Studies and Information Communications National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts East-West dichotomy: historical and cultural aspect The purpose of the article is a historical and cultural analysis of the dichotomy of the East and the West as antinomy systems with immanent semantic codes. Methodology. The conceptual methodological core of the study is a historical-comparative analysis of the East-West dichotomy. With the help of the hermeneutic interpretation method, the peculiarities of eastern and western civilizations which determine their dichotomy are revealed; the dialogic method is used to determine the mechanisms of interaction of civilizations. The scientific novelty of the work lies in the conceptualization of the phenomenon of East-West dichotomy from the standpoint of the binary opposition I-Other. Based on the historical-comparative analysis of Eastern and Western civilizations, the factors, mechanisms, and results of their interaction at various stages of world history are revealed. A hypothesis was advanced to explain the transition of the world system from globalization to a new form of internationalizationdialogization. Сonclusions. The historical-culturological aspect of the East-West dichotomy is considered from the perspective of the concept I-Other. The factors of the worldview parallelism of Eastern and Western civilizations as antinomian systems with different worldviews, traditions, economic and military-political potential are identified. The semantic transformations of the East-West dichotomy are studied in the context of the entry of one culture into the semiosphere of another culture in a time perspective. The factors of the dialogical turn in international relations in the context of global integration processes at the turn of the XX -XXI centuries are revealed. It is shown that in the XXI century globalization is being replaced by dialogization as a modern form of internationalization of social life based on the communicative principle.
doi:10.32461/2226-3209.1.2019.166509 fatcat:xzjrnvin4rfzblzua5c5n27vju