Influence of puerperal gonadoreline application on reproductive parameter values in cows

Mustafa Sabanovic, Tarik Mutavelic, Ahmet Suljkanovic, Miodrag Lazarevic
2006 Veterinarski Glasnik  
ovom radu su izneti rezultati ispitivanja utjecaja aplikacije gonadorelina u vremenskim periodima od 14 do 16, 17 do 20 i 21 do 25 dana post partum na reproduktivne parametre mlije~nih krava. Istra'ivanja su izvedena kod ukupno 241 krave. Od ovog broja, gonadorelinom je tretirano 126 plotkinja dok je kontrolnu grupu sa~injavalo 115 krava koje su u istim intervalima dobijale placebo injekcije. Odre|ivanje koncentracije progesterona izvedeno je 10 dana nakon aplikacije gonadorelina kod 43 krave,
more » ... lina kod 43 krave, izabranih metodom slu~ajnog izbora iz prve dve grupe tretiranih plotkinja. Analizom dobijenih rezultata u normalno oteljenih krava utvr|eno je da su prosje~ni anestrusni period, servis period i me|utelidbeni interval u grupama plotkinja tretiranih gonadorelinom zna~ajno kra}i u odnosu na kontrolne grupe. Reproduktivni parametri krava sa razli~itom koncentracijom progesterona, 10 dana nakon aplikacije gonadorelina nisu se zna~ajnije razlikovali. Vremenski period od aplikacije gonadorelina do koncepcije prema tretiranim grupama bio je kra}i za 30, 30 i 14 dana u odnosu na kontrole. Ukupna koncepcija od prva tri vje{ta~ka osjemenjivanja kod krava tretiranih gonadorelinom je bila 88,8 procenata, dok je u kontrolnoj grupi krava koncipiralo 83,47 procenata jedinki. Klju~ne re~i: krave, gonadorelin Gn RH, reproduktivni parametri Normalna reprodukcija goveda je uslovljena pozitivnom korelacijom mnogobrojnih ekolo{kih i biolo{kih faktora kao {to su: ishrana, dr'anje, iskori{tavanje, suzbijanje steriliteta, organizacija ve{ta~kog osjemenjivanja i niz faktora bi-305
doi:10.2298/vetgl0606305s fatcat:mu52feqo6bg3filrd2mq4dtjwm