Biblical foundations of Saint Sava's mission
Biblijsko utemeljenje misije Svetog Save

Sava Milin
2019 Kultura  
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Бе о град Сава, свети стручни рад БИ БЛИЈ СКОУТЕ МЕ ЉЕ ЊЕ МИ СИ ЈЕСВЕ ТОГСА ВЕ Са же так:Нај ве ћисрп скипро све ти тељими си о нарко јијепо ста виочвр стете ме љехри шћан скеве рејеСве тиСа ва.Цеосвојжи вот бри нуо се да ме ђу Ср би ма за жи ви чи ста хри шћан ска ве ра. Од махпопо врат кууСр би ју,1208.го ди не,на ба вљаојекњи ге,пи са о ти пи кеиНо мо ка нондапро све тиСр бе.Алидабими си о на ре њеби лоуспе шно,по тру
more » ... оуспе шно,по тру диоседаСрп скапра во слав нацр квастек неау то ке фал ност.Све тиСа вајесво јимпро по ве ди маисаммно го ми си о на рио. Ме ђу тим, при ме ћу је мо да Ср би че сто на гла ша ва ју сво јесве то са вље,адаза пра вопре ви ђа јухри шћан скоуте ме ље ње Све тогСа ве.За тобисеура дуна ро чи тоис та клиби блиј скимо ти вико јисупод ста клиСве тогСа вунами си о на ре ње,штобисе са ве то ва лоиса вре ме нимпа сти ри маЦр кве. Кључ нере чи:Све тиСа ва,Све тоПи смо,ми си јаЦр кве,про по вед Увод
doi:10.5937/kultura1964062m fatcat:da6ck3gb5nhc3o5c6zlncjnnhm