ВМІСТ ТОЛ-ПОДІБНОГО РЕЦЕПТОРА 4 У ДІТЕЙ ІЗ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ Н. PYLORI ІНФЕКЦІЇ

В.М. Дудник, Н.О. Буглова
2016 Bukovinian Medical Herald  
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Резюме. У статті наведені дані щодо вмісту Толподібного рецептора 4 у сироватці крові та особливості морфометричних показників слизової оболонки дванадцятипалої кишки в дітей із виразкою різного ступеня тяжкості, асоційованою з Н. рylori. Показано, що в дітей розвиток виразки дванадцятипалої кишки, асоційо-ваної з Н. рylori, супроводжується підвищенням рівня Тол-подібного рецептора 4, що має прогностичне значення стосовно
more » ... стосовно репаративних можливостей слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Ключові слова: діти, виразка дванадцятипалої кишки, Тол-подібний рецептор 4, Н. pylori. Резюме. В статье приведены данные относительно уровня Толл-подобного рецептора 4 в сыворотке крови и особенностей морфометрических показателей слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у детей с язвой двенадцатиперстной кишки разной степени тяжести, ассоциированной с Н. рylori. Показано, что у детей развитие язвы двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Н. рylori сопровождалось повышением уровня Толл-подобного рецептора 4 в сыворотке крови, что имеет прогностическое значение относительно репаративних возможностей слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Ключевые слова: дети, язва двенадцатиперстной кишки, Толл-подобний рецептор 4, H. Рylori. Abstract. The article presents data on the level of toll-like receptor 4 in serum and features of morphometric parameters of the duodenal mucosa in children with duodenal ulcer disease of varying severity associated with H. pylori. It is shown that in children the development of duodenal ulcer is associated with H. pylori accompanied by increased levels of Toll-like receptor 4 in the blood serum, which has prognostic value with respect to indicators of the reparative function of the duodenal mucosa.
doi:10.24061/2413-0737.xx.1.77.2016.7 fatcat:l5kgqcbh3rgu7mayf6h6jrquea