About Great Role of the Small and Medium Enterprises in a National Economy

Henryk Król Henryk Król
2007 Współczesna Ekonomia  
O wielkiej roli ma³ych i oerednich przedsiêbiorstw w gospodarce narodowej Streszczenie W artykule prezentowane sπ najwaøniejsze kwestie dotyczπce roli ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorstw (MåP) w gospodarce narodowej. Wymaga≥o to omÛwienia istoty oraz definicji ma≥ej i úredniej firmy. Przedstawiono takøe plusy i minusy MåP. OdrÍbny wπtek stanowiπ rozwaøania na temat kapita≥u ludzkiego w ma-≥ych i úrednich firmach. W zakoÒczeniu znalaz≥a siÍ propozycja kierunkÛw dalszych badaÒ MåP.
doi:10.5709/ce.1897-9254.o22 fatcat:xjz7uppxorei3fhfzq2qkoylhe