Mechanisms and abnormalities in business valuation of football enterprises

Mateusz Cieplucha
2016 Quality in Sport  
Mechanizmy i nieprawidłowości w procesie wyceny przedsiębiorstw piłkarskich Mechanisms and abnormalities in business valuation of football enterprises Streszczenie W pracy omówiono w sposób syntetyczny proces i nieprawidłowości wyceny przedsiębiorstw piłkarskich. Wykazano metody wyceny, ich mocne i słabe strony, a także ograniczenia. Przedstawiono czynniki, od których uzależniony jest proces ewaluacji klubów sportowych. Wyodrębniono i omówiono przykładowe sposoby wykorzystywane przez decydentów
more » ... ne przez decydentów i księgowych w celu manipulowania sprawozdawczością finansową jednostki, które zmniejszają przejrzystość i zasadność wyceny wartości. W dalszej części opracowania opisane zostały uwarunkowania wyceny i oceny przedsiębiorstw piłkarskich w odniesieniu do ich ewidentnej specyfiki działalności. Celem badań było przedstawienie niejednoznaczności i trudności ewaluacji biznesu sportowego mającego szerokie nacechowanie jakościowe. Charakterystyka ta wpływa więc w znaczącym wymiarze na dyferencję w zakresie wartości księgowych i rynkowych. Materiałem badawczym wykorzystanym w opracowaniu jest przegląd literatury w danej dziedzina oraz symulacja proces wyceny przedsiębiorstwa piłkarskiego za pomocą analizy wskaźnikowej oraz wskaźników C/Z i C/WK. Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, kreatywna rachunkowość, wskaźniki finansowe Summary The paper shows in synthetic way a process and irregularities in the football business valuation. It has been shown selected valuation methods, their strengths, weaknesses and limitations. Paper also indicate the factors on which depends the process of clubs evaluations. Further part of article discusses examples of ways used by decision-makers and accountants to manipulate the financial reporting units that reduce transparency and legitimacy of valuation. The following part of the study describes the conditions of evaluation and assessment of enterprises of football in relation to their specific business evident. The aim of the study was to present ambiguity and difficulty evaluating sports business. Football business has wide range of features marked by quality factors. This characteristic affects so significant dimension to design differences among book value and market value. The research materi-1 Mateusz Ciepłucha, Mechanizmy i nieprawidłowości w procesie wyceny przedsiębiorstw piłkarskich 31 al used in the study is a review of the literature and simulation model of football business valuation based on ratio analysis, P/E and P/BV indicators.
doi:10.12775/qs.2016.009 fatcat:m4qvr7yigff3zgfvvq5554xbfq