Bestrijding van de Dennenbastaardrupsen

J. Ritzema Bos
1895 Tijdschrift Over Plantenziekten  
matige greet on ontwikkoling der plant lijdt daaronder. Men dient dus er op te letten, dat bij seheef in den pot staande planten steeds de eene helft van de aarde meer begoten worde dan de andero. Maar dit zal men allieht gedurig vergeten. I)aarom : zorgt dat ge steeds uwe planten midden in den bloempot poet ; dat staat immers ook reel hotter ! J. RITZEMA BOS. BESTRIJDING VAN DE DENNENBASTAARDRUPSEN. Bastaardrupsen zijn rupsvormige dieren, welke echter na de verpopping niet, zooals de ware
more » ... n, in vlinders veranderen, maar in bladwespen, dat zijn eene soort van plomp gebouwde, trage vliesvleugelige insekten. I)e bladwespen hebben geen' angel, zooals de insg'eli.jks tot de vliesvleugeligen behoorende bijen en w~spen, maar zij hebben aan haar aehterlijf eenen toestel om eieren te loggen, die wm ee, n zaagvormig gedeelte is w)(~rzien, met behulp waarvan zij eene insnijding zagen in een blad of oen ander plantendeel, in welke insnijding zij een eitje sehuiv(,n. I)at ~qtje neemt uit de omgevende plantonweefs, ds eenig vo~.ht op, waard()or hel spoedig z()odanig opzwelt, dat her stexig drukt tegen do wandel] del ' (l()or de bladwesp vervaardigde insnijding, en dus good vastzit. De bast;mrdrupson, w(qke zi('h nit her eitje ontwikkelen, gelijken zeer reel op ware rupsen, en hebben dus ook dezelfde levenswijze; zij zijn ,chter van de laatstgenoemden te onderseheiden o. a. 1 ~ door haren bolw)rmigen kop, terwijl de kop der warm rupsen plat is, en 2 ~ door het groote aantal paten pooten aan her achterlijf, 't welk bij de ware rupsen hoogstens 5 bedraagt, bij de bastaardrupsen 6, 7 of 8 paar. Ware rupsen zoowcl als bastaardrupsen hebben drie paar g~lede " borstpooten" :urn het v60rli(thaam ()f borstsluk.
doi:10.1007/bf02815790 fatcat:5ajzk3nqxnhq5gnbczp4vqpb7a