PROFITABILITY AND MARKETING EFFICIENCY OF MAIZE IN KWANDE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BENUE STATE, NIGERIA

Zacharias Ternenge Nyiatagher, Ali Ocholi
2015 Journal of Agribusiness and Rural Development  
Abstrakt. W artykule dokonano oceny przedsiębiorczości mieszkańców wsi, analizując wybrane przykłady działań przedsiębiorczych. Dotyczyła ona nie tylko diagnozy potencjału przedsiębiorczego, ale także potencjalnych uwarunkowań badanego zjawiska. Zarówno pierwszy, jak i drugi aspekt analiz ma szczególne uzasadnienie w przypadku przedsiębiorczości wiejskich społeczności lokalnych. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie, zrealizowane przez Centrum Badań Opinii
more » ... um Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu dla młodych naukowców pt. "Przedsiębiorczość Polaków -aspekt społeczny i przestrzenny". Z przeprowadzonych badań wynika, że relatywnie duży odsetek omawianej grupy badanych podejmuje działania przedsiębiorcze. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność w sferze prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, działania przedsiębiorcze, mieszkańcy wsi ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF RURAL RESIDENTS Summary. The article assesses the entrepreneurship of rural residents by analysing selected examples of entrepreneurial activities. The undertaken exploration concerned not only the diagnosis of entrepreneurial potential, but also the investigation of the potential determinants of the studied phenomenon. Both the fi rst and the second aspect of the analysis are particularly justifi ed in the case of entrepreneurship in rural communities. The basis of the empirical analysis is the nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz in the framework of the grant on. "Entrepreneurship Poles -social and spatial aspect". The study shows that a relatively high percentage of this group of respondents undertake entrepreneurial activities. Particularly noteworthy is the activity in the sphere of conducting one's own business activity. Zaakceptowano do druku -Accepted for print: 12.09.2015 Do cytowania -For citation Mularska-Kucharek, M. (2015). Przedsiębiorcze działania mieszkańców wsi. J. Agribus. Rural Dev., 4(38), 793-801.
doi:10.17306/jard.2015.83 fatcat:pvpzs7nn5vci5d22hl2raezdcm