Removal of Cu(II) from aqueous solutions by using marble waste

Hasan Arslanoğlu
2017 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Bu çalışmada, Cu(II) iyonlarının bir adsorbent olan mermer atıkları ile sulu çözeltilerden giderimi üzerine, sıcaklık, Cu(II) konsantrasyonu, adsorbent dozu, boyutu ve karıştırma hızı gibi parametrelerin etkileri temas süresine bağlı olarak incelenmiştir. Adsorbent olarak kullanılan mermer atıkları üzerine bakırın sorpsiyonunda 200 devir/dk. karıştırma hızıyla giderim veriminin %89.2 olduğu, uygun adsorbent dozajının 10 g/l olup sorpsiyon veriminin bu dozajda %83.4 değerine ulaştığı
more » ... laştığı belirlenmiştir. Kinetik verilerin II. dereceden kinetik modele daha iyi uyduğu belirlenmiştir. Aktivasyon enerjisinin Cu(II) sorpsiyon prosesi için 9.35 kJ/mol olduğu bulunmuştur. Denge verilerinin Langmuir izotermine uyduğu ve Cu(II) sorpsiyon prosesi için maksimum sorpsiyon kapasitesinin 25 °C'de yaklaşık 208.33 mg/g olduğu hesaplanmıştır. Termodinamik parametreler Cu(II) adsorpsiyonuprosesinin endotermik olduğunu (H°=12.88 kJ/mol) ve kendiliğinden gerçekleşen (G°=-8.56 kJ/mol) karakterde olduğunu göstermiştir. In this study, the effects of temperature, Cu(II) concentration, adsorbent dose, size and mixing speed were investigated on depending contact time in removal of Cu(II) ions from aqueous solutions with a adsorbent marble waste. When marble waste was used as an adsorbent removal efficiency of Cu(II) was determined to be 89.2% at 200 rpm stirring speed; optimum dosage of adsorbent was 10 g/L and sorption efficiency at this dose was determined to be 83.4%. The kinetic data fit the pseudo second order kinetic model. Activation energy for Cu(II) sorption process were found to be 9.35 kJ/mol. The adsorption equilibrium data for the Cu(II) sorption process obeyed well for Langmuir isotherm and the maximum sorption capacity were calculated to be 208.33 mg/g for 25 °C. Thermodynamic parameters indicated this the Cu(II) adsorption process were endothermic (H°=12.88 kJ/mol) and spontaneous (G°=-8.56 kJ/mol).
doi:10.5505/pajes.2016.75688 fatcat:dgmo2cvzm5dnxde6oq74uo7gda