Технологічні процеси фінішної обробки деталей поліграфічного обладнання

Максим Володимирович Коробка
2019 Технологія і техніка друкарства  
Постановка проблеми В умовах високої конкуренції на ринку поліграфічного устаткування поряд з високими вимогами до параметрів якості друкованої продукції неабиякого значення надають надійності і довговічності як обладнання в цілому, так і окремих вузлів і деталей. У вирішенні цієї проблеми поряд з розробкою та вдосконаленням конструкцій машин і механізмів, впровадженням нових матеріалів для виготовлення їх деталей, значне місце відведено розробці технологій формоутворення нових контактуючих
more » ... рхонь і забезпеченню необхідних геометричних та фізико-механічних характеристик. Такі технології направлені на покращення геометричних параметрів поверхонь, фізико-механічних характеристик приповерхневого шару і, як Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І П Р О Ц Е С И 29 ISSN 2077 7264. Технологія і техніка друкарства. 2019. № 2(64) УДК 621.787 © М. В. Коробка, аспірант, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Запропоновано комплексні технологічні процеси оздоблювально-зміцнюючої обробки в два переходи. Представлено результати досліджень мікрорельєфу на пласких поверхнях деталей і вплив запропонованої технології на зносостійкість деталей поліграфічного обладнання. Ключові слова: оздоблювально-зміцнююча обробка; мікрорельєф поверхні деталі; поліграфічне устаткування; контроль режимів технологічного процесу ОЗО; пласка поверхня.
doi:10.20535/2077-7264.2(64).2019.192722 fatcat:sw6xa5vm6rgetjzztbcdjiresm