Yaşanmış Bakım Hikâyelerinde İz Bırakan Eylemler: Analitik ve Yansıtıcı Bir Yaklaşım

Fadime Gamze TEKİN, Emine KOL, İlkay BOZ
2018 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi  
ÖZ Bakım sürekli gelişim gösteren dinamik bir kavramdır. Teorik bir terim olan bakım kavramı klinikte bakım gereksinimi olan birey ile karşılaşma ve ilişki kurma ile anlam kazanır. Bakım ancak hemşirenin bireyin yaşam alanına ve varoluşsal alanına girmesiyle başlayabilir ve böylece hemşire bireyin varoluş durumunu saptar, bunu hisseder ve tepki gösterir. Kişilerarası bakım ilişkisinde gerçekleştirilen her bir bakım davranışı bireyde anlamlı etkiler yaratır. Bireyi etkili dinleme, göz teması
more » ... eme, göz teması kurma, bireyi rahatlatma, bireyin sorumluluğunu alma, dokunma, duyarlı olma, saygılı olma, sözel güvenceler sunma, fiziksel ve zihinsel hazır bulunma, duygusal olarak açık ve ulaşılabilir olma, birey merkezli olma ve bilgi verme olarak tanımlanan bakım davranışları bireyde iyileştirici etki yaratır ve iz bırakır. Bu makalede bakımın iyileştirici etkisi yaşanmış bakım hikâyeleri ile tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bakım hikâyeleri, bakım davranışları, hemşirelik, hemşirelik bakımı ABSTRACT Nursing care is a dynamic concept that shows continuous improvement. In the beginning, the concept of care encountered as a theoretical term becomes meaningful in terms of encountering and establishing relations with the patient in the clinic. Care can only begin when a nurse enters the living space and the existential space of the individual and thus the nurse detects the individual's (spirit) state, it feels and reacts. Each care behavior in interpersonal care creates meaningful effects on the individual. Care behaviors defined as effective listening, eye contact, individual relieving, take responsibility for the individual, touching, being sensitive, respectful, offering verbal assurance, physical and mental availability, being emotionally open and accessible, individual-centered and informing creates a healing effect in the patient and impacts a mark on the individual. This article discusses the healing effects of the care with care stories that have been experienced.
doi:10.31125/hunhemsire.501044 fatcat:s56yudwm5bfpxflzcz7nuf2uqm