ARCHIVES, LIBRARIES, GALLERIES AND MUSEUMS – GUARDIANS OF THE CULTURAL AND SCIENTIFIC HERITAGE. UTILIZATION OF THE DIGITAL AND ELECTRONIC SOURCES OF INFORMATION IN EDUCATIONAL PRACTICE
ARCHIVY, KNIZNICE, GALERIE A MUZEA – STRAZCOVIA KULTURNEHO A VEDECKEHO DEDICSTVA. VYUZITIE DIGITALNYCH A ELEKTRONICKYCH INFORMACNYCH ZDROJOV V SKOLSKEJ PRAXI

Tomas Tandlich
2019 Slavonic Pedagogical Studies Journal  
Cultural and scientific heritage, which is stored in archives, libraries, museums and galleries, represents very important source of information in the contemporary digital age. Archives preserve and make accessible their documents for the public. Teachers of history and other subjects can use in the educational process electronic sources of information from archives too. Teacher has to have knowledge of computer technologies, for instance: working with text, presentation skills, creation of
more » ... lls, creation of tabs and working in simple graphic environment. The internet offers a lot of digital sources, which could be used in the educational practice. Educator applies this knowledge during the lesson or excursion tour in an archives, museum, gallery or library. Scholars and students of the ground and high schools acquire the knowledge about their national. regional or local history. Education and practice with the electronic information sources enrichs teachers and students in their real life with positive values. Anotácia Kultúrne a vedecké dedičstvo tvorí významný zdroj informácií v dnešnej digitálnej dobe. Archívy ochraňujú a sprístupňujú svoje fondy pre verejnosť. Učitelia dejepisu a ďalších predmetov môžu doplniť vyučovací proces využitím digitálnych informačných zdrojov aj z archívov. Musia ovládať informačnokomunikačné technológie a prácu s nimi. Ide o prezentáciu, prácu s textom a grafikou a tvorbu tabuliek. Internet poskytuje veľa elektronických informácií, ktoré sú využiteľné aj vo výučbe. Pedagóg používa tieto zdroje na vyučovacej hodine, ale ich využiteľnosť zahŕňa napr. aj exkurziu do archívu, múzea, galérie alebo knižnice. Žiaci a študenti základných a stredných škôl získajú vedomosti o dejinách svojho, národa, štátu, regiónu, mesta alebo obce. Pedagogický proces a praktické využitie elektronických informačných zdrojov obohacuje učiteľov a žiakov pri hľadaní pozitívnych hodnôt a ich použití v reálnom živote.
doi:10.18355/pg.2019.8.1.17 fatcat:4rf4eczsl5apnoqht3jkuon2eu