Математичні основи теплопереносу у підземних водах

S. V. Zholudiev
2016 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Geologìâ, Geografìâ  
Processes of transferring thermal energy are common in nature and include an entire complex of transferring heat in the environment, which is due to differences in temperature between separate elements of a system. They are connected with different physical phenomena which exist in geotechnical systems of any level and require accurate study. The article is devoted for possibility possibilities of application of the known differential conformities to law are examined for the decision of
more » ... decision of practical and theoretical questions of hydrogeology of the urbanized territories. Methodology of estimation of thermal influence is brought around to an underground hydrosphere with an aim possibility of application of certain methodologies of mathematical design for an analysis and prognosis of processes of geohydrology of territories with considerable thermal contamination. Процеси передачі теплової енергії поширені в природі і охоплюють весь комплекс явищ переносу теплоти в просторі, що обумовлено різницею температур окремих елементів системи. Вони пов'язані з різноманітними фізичними явищами, якііснують у геотехнічних системах будь-якогорівня, і потребують докладного дослідження. У статтірозглядаютьсяможливостізастосуваннявідомихдиференціальнихзакономірностей для вирішенняпрактичних та теоретичних питань гідрогеології урбанізованих територій. Наведено методику оцінки термічниго впливу на підземну гідросферу з ціллю можливості застосування певних методик математичного моделювання для аналізу і прогнозу гідрогеологічних процесів територій зі значним тепловим забрудненням. Ключові слова: теплова енергія, геотехнічна система, теплопередача, конвекція.
doi:10.15421/111606 fatcat:4sryhvrw4vbe5aa3yjoyfd3p54