Canistherapy and its application to the teaching process at a grammar school

Zuzana Frajtová, Marcela Kocianová-Adamcová
2018 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis  
Analizy koncentrują się na zastosowaniu i wdrożeniu canisterapii (kynoterapii) w procesie nauczania w szkole średniej. Głównym celem badań było porównanie wpływu edukacji uczniów z udziałem i bez udziału psów. Narzędziami badawczymi były ankiety i test oraz bezpośrednia obserwacja. Populacja badawcza obejmowała uczniów w wieku 12–13 lat. Porównywano efekt terapii między dwiema grupami uczniów: eksperymentalną objętą canisterapią (klasa A, 28 uczniów), kontrolną (klasa B, 27 uczniów), bez
more » ... czniów), bez canisterapii. Badania przeprowadzono dwa razy w okresie od września 2015 roku do kwietnia 2016 roku. Ankiety wykazały, że sesje canisterapii pozytywnie wpłynęły na zapamiętywanie programu nauczania, a także były motywacją do nauki. Ponadto zauważalny był pozytywny wpływ canisterapii na mentalną stronę uczniów. Uczniowie byli bardziej aktywni i skoncentrowani na zadaniach dydaktycznych. Niektórzy uczniowie przezwyciężyli również wrodzony strach przed psami. Bezpośrednie obserwacje uczniów na zajęciach wykazały, że sesje z użyciem psów były ważne nie tylko dla całej grupy, ale także dla poszczególnych osób. References: de Anda, D. (2001). A qualitative evaluation of a mentor program for at-risk youth: The participants perspective. Child and Adolescent Social Work Journal, 18, 97–117. DOI: 10.1023/A:1007646711937 Ellis, J., Small-McGinley J., De Fabrizio L. (2001). Caring for kids in communities: Using mentorship, peer support, & student leadership programs in schools. New York: Counterpoints. [In English] Hilbertová, L. (2009). Felinoterapie a canisterapie v zařizení pro výkon ústavní výchovy. In: Pravda o zooterapiích: sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. České Budějovice. [In Czech] Kollus, B. (1999). The Feline Gift. Cats Magazine, 55, 10. Levinson, B. (1997). Pet-oriented psychotherapy. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, Publisher. Odendaal, J. (2007). Zvířata a naše mentální zdraví. Praha: Nakladatelství Brázda, s.r.o., p. 173. [In Czech] Piper, L. (2014). The practice of animal-assisted psychotherapy: An innovative modality for facilitating mental wellness. USA: E Street Lane Publications LLC, p. 31. Sitková, T. (2010). Využití canisterapie u dětí. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. [In Czech] Tichá, V. (2002). Otazníky kolem canisterapie. Pes přítel člověka. 3: 32. [In Czech] Velemínský, M. ed. (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Nakladatelství Dona, pp. 32–33. [In Czech] Wilson, E.O. (1984). Biophilia: The human bond with other species. England: Harvard University Press, Cambridge.
doi:10.24917/25438832.3.11 fatcat:khkvxeanhvet7jisljoyctlyca