Community service, educational performance and social responsibility in Northwest China

Renfu Luo, Yaojiang Shi, Linxiu Zhang, Chengfang Liu, Hongbin Li, Scott Rozelle, Brian Sharbono
2011 Journal of Moral Education  
doi:10.1080/03057240.2011.568100 fatcat:wlvspc4ou5gljbhehs4uvcenci