Jêzyk UML 2.0 w modelowaniu relacyjnych baz danych

Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakowie, Pawe³ Skrzyñski
unpublished
Jêzyk UML 2.0 w modelowaniu relacyjnych baz danych Wprowadzenie Proces projektowania systemów relacyjnych zwyczajowo przebiega przez trzy etapy: 1) modelowanie konceptualne, 2) modelowanie logiczne, 3) modelowanie fizyczne. Wiêkszoae klasycznych metod modelowania dostarcza wsparcia g³ównie w pierwszych dwóch etapach. Model konceptualny stanowi specyfikacjê modelu logicznego i opisuje dziedzinê systemu oraz jego funkcjonalnoae. Model logiczny, który rozwa¿amy w tym artykule, jest modelem
more » ... ym. Model konceptualny jest zazwyczaj przedstawiany w postaci diagramu ERD, podczas gdy na model logiczny sk³adaj¹ siê relacje czyli tabele systemu relacyjnego. Transformacja pomiêdzy tymi dwoma metodami jest dosyae oczywista i szybka, jednak w³aciwie na tym koñczy siê jakiekolwiek wsparcie dla projektantów. Z drugiej strony diagram klas UML jest u¿ywany w³aciwie we wszystkich etapach pracy nad modelem od fazy analizy, poprzez projektowanie, szczegó³owe projektowanie itd. Oprócz tego istnieje mo¿liwoae generowania nawet dzia³aj¹cego kodu z modelu UML, a w literaturze mo¿na siê spotkaae z terminem executable UML. ¯eby móc utworzyae wykonywalny model nale¿y oczywicie oprócz zamodelowania statycznej perspektywy systemu dostarczyae specyfikacji zachowania. Specyfikacja zachowania mo¿e odbywaae siê poprzez definiowanie stanów maszyny stanowe lub bez nich poprzez modelowanie cia³a operacji/metody. W obydwu przypadkach zachowanie mo¿na opisywaae poprzez: maszynê stanow¹ na diagramie stanów, tekstowy opis na diagramie tekstowym, diagram czynnoci. Diagramy czynnoci pokazuj¹ przep³yw sterowania od czynnoci do czynnoci i s¹ bardzo przydatne w modelowaniu procesów biznesowych lub modelowaniu cia³a metod. Nale¿¹ do grupy dynamicznych diagramów UML. Ich zadanie polega na ogó³ na przedsta-
fatcat:tuwpd2rw2vedjbb3rfzbc7xycu