ZNAChENIE LEKARSTVENNYKh PREPARATOV V RAZVITIIPROGRESSIRUYuShchEY MNOGOOChAGOVOY ENTsEFALOPATIIPRI REVMATIChESKIKh ZABOLEVANIYaKh

Yuri Vladimirovich Muravyev
2010 Naučno-Praktičeskaâ Revmatologiâ  
doi:10.14412/1995-4484-2010-1170 fatcat:uwjvc2ozkncpzimvuwrvgm6i2u