Electrochemical Synthesis of ZnO Nanoparticles During Anodic Dissolution of Zinc in Alcohols Solvents

B. Stypuła, M. Starowicz, M. Hajos, E. Olejnik
2011 Archives of Metallurgy and Materials  
Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM/EDS, XPS and UV-vis) and X-ray diffraction. These studies have shown that the process of anodic dissolution of zinc in alcohol electrolytes (methanol and ethanol) in the presence of water (1-5% vol.), is a simple way to obtain ZnO nanoparticles.
more » ... cles. Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM/EDS, XPS, UV-vis) oraz metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Badania te wykazały że proces anodowego roztwarzania cynku w alkoholowych elektrolitach (metanolowych i etanolowych) w obecności wody (1-5% obj.), jest prostym sposobem otrzymywania nanocząstek ZnO.
doi:10.2478/v10172-011-0032-x fatcat:ci5jpghvy5edhazxt6mlxn6r4y