Zjawisko targumizmu w aramejskiej wersji Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik

Anna Kuśmirek
2020 Collectanea Theologica  
A. K u ś m i r e k, Twój naród będzie moim narodem, twój Bóg będzie moim Bogiem -wyznanie Rut w intepretacji targumu (Rt 1,(16)(17). w: W. L i n k e (red.), Trud w Panu nie jest daremny (por. 1Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, s. 309-324.
doi:10.21697/ct.2019.89.4.08 fatcat:thrry6tdengebptaxhym5k5q2m