Παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου της ελίας (Bactrocera oleae) στη Μαγνησία και σύγκριση της αποτελεσματικότητας ορισμένων συστημάτων παγίδευσης [article]

Απόστολος Χαυτούρας, Νίκος Θ. Παπαδόπουλος, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2020
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αll rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας διατριβής, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δε δηλώνει
more » ... αλίας δε δηλώνει την αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. vii did not differ significantly from that of Ammonium Sulphate (As), nor from Entomela (En) in terms of attracting the olive fruit fly, except the attraction of more male individuals. The attractant Entomela (En) captured the lowest number of olive fruit flies and had the highest ecological footprint in non-target insects, varying significantly from ammonium sulfate (As), but not from Biodelear (Bi) in captures of olive fruit flies. Entomela (En) captured significantly more non-target insects than Biodelear (Bi) and Ammonium sulphate (As). The results of the current Master's thesis depict seasonal changes to the extent possible in the dynamics of olive fruit fly populations in the Magnesia region, while at the same time highlighting the role of wild growing-abandoned olive groves, which should be taken seriously in the development and implementation of any control strategy against this fly. At the same time, comparing the efficacy of the three attractants, this is a first approach to using the new attractant Biodelear to monitor the olive fruit fly.
doi:10.26253/heal.uth.7856 fatcat:w2ocznnyybht5enipxz2bbhrce