AMERİKAN KOLEJLERİNİN EĞİTİM ANLAYIŞI VE TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KOLEJLİ NEREYE ROMANI ÖRNEĞİ

Enes YAŞAR
2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki Amerikan kolejlerinin eğitim anlayışını ve Türk öğrenciler üzerindeki etkilerini Kolejli Nereye romanı bağlamında ortaya koymaktır. Bu nedenle çalışmada romanın başkahramanı Turan'ın Amerikan Kolej'inde almış olduğu eğitim, öğrenme-öğretme süreçleri ve ders dışı etkinlikler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem yoluna gidilmiş olup Kolejli Nereye romanı ele
more » ... ereye romanı ele alınmıştır. Romandan elde edilen değer çözümlemeleri için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede Amerikan kolejlerinin eğitim anlayışı, öğretmen-öğrenci ilişkileri, ders işleme yöntemleri ve ders dışı aktiviteleri Kolejli Nereye romanındaki Turan karakteri üzerinden irdelenmiştir. Çalışmada Turan nezdinde Türk öğrencilerin Amerikan Koleji'ne sempati duymasını sağlayan başlıca unsurun öğretmenlerin öğrencilerle olan samimi ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. Derslerde öğrencilerin rahatça hareket ederek düşüncelerini ifade edebiliyor olmaları ve iyi derecede yabancı dil öğrenmelerin Turan'ı etkileyen diğer önemli faktörlerden olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kolejde sağlanan fiziki imkânların ve sosyal aktivitelerin Turan'ın düşünce anlayışını etkilediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Amerikan Koleji'nin Türk öğrencilere eğitim aracılığıyla geniş imkânlar sunduğu ve iyi bir gelecek vadettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca kolej tarafından sunulan imkânların Turan'ın zihninde Türklerin Amerikalılara bir medeniyet borçlu olduğu anlayışı oluşturduğu görülmüştür. Bu çerçevede romanın Turan karakteri aracılığıyla yabancı okullardaki modern eğitim anlayışının Türk öğrencileri özünden ve millî değerlerinden uzaklaştırdığı gerçeğini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. ABSTRACT This study aims to point out the education concept of American colleges in Turkey and its impact on Turkish students in the context of Kolejli Nereye. For this reason, the education, learning-teaching processes, and extracurricular activities of Turan, the protagonist of the novel, experienced at the American College were examined in the study. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. Purposeful sampling was used in the research, and Kolejli Nereye was discussed. The content analysis method was used for the value analysis obtained from the novel. In this context, the educational understanding of American colleges, teacher-student relations, teaching methods, and extracurricular activities were examined through the character of Turan in Kolejli Nereye. It was determined in the study that the main factor that made Turkish students sympathize with the American College in the eyes of Turan was the sincere relations of the teachers with the students. It has been understood that students' ability to move freely and express their thoughts and learn a foreign language at a good level are other important factors affecting Turan. Besides, it has been determined that the physical facilities and social activities provided in the college affect Turan's thought processes. As a result, it is understood that the American College offers Turkish students vast opportunities through education and promises a bright future. Also, it was seen that the opportunities provided by the college formed the understanding that Turks owed a civilization to the Americans in Turan's mind. In this context, it is understood that the novel reveals the fact through the character of Turan that the modern understanding of education in foreign schools distanced Turkish students from their essence and national values.
doi:10.17240/aibuefd.2021.21.60703-828322 fatcat:6cxbkqztyrdgvnn6gx7qzchvta