СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ганна ОМОК
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 29, том 3, 2020 180 Педагогiка УДК 378.048.2:65 DOI Ганна ОМОК, orcid.org/0000-0001-8241-6170 аспірант кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету (Запоріжжя, Україна) У статті проаналізовано сутність і специфіку готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до професійно-педагогічної діяльності в умовах професійно-технічної освіти (далі -ПТО). Показано, що запорукою готовності майбутніх фахівців з
more » ... тніх фахівців з фізичної культури та спорту до професійно-педагогічної діяльності в умовах ПТО є сформований комплекс компетентностей, необхідних для такої роботи. Визнано, що така традиція в науковому просторі отримала назву «компетентнісний підхід», який все активніше впроваджується в реальне життя учасників підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури, розробників освітніх програм, гарантів підготовки, членів груп забезпечення. Представлено аналіз суміжних і суперечливих думок, що трапляються в педагогічній пресі й наукових виданнях стосовно питань підсумкових результатів навчання фахівців з фізичного виховання й компонентів готовності вчителів і викладачів фізичної культури. Доведено, що педагогічна діяльність викладачів фізичної культури та спорту, що мають наміри обіймати посади викладачів у закладах ПТО, потребує від них насамперед фізичної підготовленості, що є результатом фізичної підготовки, досягнутої під час виконання рухових дій, необхідних для засвоєння чи використання людиною. Фізична підготовленість характеризується рівнем функціональних можливостей різних систем організму й розвитку основних фізичних якостей, що дає змогу показати приклад виконання рухових вправ, завдань. Надзвичайно важливим компонентом готовності визначено загальні знання з педагогіки та психології, практично-методичні вміння й навички, володіння методами та прийомами викладання фізичної культури, а також соціально-педагогічна компетентність, яка є важливою характеристикою, що упредметнює можливості викладача в аспекті здобуття високого авторитету серед учнів ПТО, стимулювання розкриття фізичної й психологічної природи учнів, фасилітація їхньої рухової активності й фізичного прогресу впродовж навчання. Показано, що заклади ПТО потребують більш чіткого й конкретного вирішення проблемних ситуацій, досвіду врегулювання численних міжособистісних конфліктів і напружень ненасильницьким шляхом на основі відповідних норм і правил. Водночас приймати педагогічні рішення й відповідати за їх наслідки й результати своєї педагогічної діяльності майбутній викладач ПТО зможе, як правило, під час реальної професійної діяльності, а не квазіпрофесійних і навчально-професійних видів навчальної активності. Враховуючи ці особливості фізичного виховання в ПТО, майбутні викладачі отримають можливість найбільш повно й швидко адаптуватися до середовища без суттєвих загроз для свого психологічного й фізичного благополуччя. Ключові слова: готовність, підготовка, професійно-технічна освіта, майбутні фахівці з фізичного виховання та спорту, компетентність, специфіка. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Омок Г. Сутнiсть i специфiка готовностi майбутнiх фахiвцiв з фiзичної культури... tradition in educational science has been called the "competence approach", which is increasingly being introduced into the real life of participants in the training of future specialists in physical education, developers of educational programs, guarantors of training and providers of this training. The analysis of contradictory thoughts, found in the pedagogical press and scientific publications concerning the issues of the final results of training of specialists in physical education and components of readiness of teachers and teachers of physical culture is presented in the article. It is proved that pedagogical activity of teachers of physical culture and sports, who intend to occupy positions of teachers in vocational education institutions, requires, first of all, physical fitness, which is the result of physical training achieved during the performance of motor actions necessary for assimilation or use by a person. Physical fitness is characterized by the level of functionality of various systems of the body and the development of basic physical qualities, which allows to show an example of performance of motor exercises, tasks. Crucial component of readiness is defined as general knowledge of pedagogics and psychology, practical and methodological skills, knowledge of methods and techniques of teaching physical culture, as well as social and pedagogical competence, which is an important characteristic that implies the ability of the teacher to obtain a high level of respect among students of vocational education, stimulates the disclosure of the physical and psychological nature of students, facilitating their physical activity and physical progress during their studies. It is shown that vocational education institutions need a clearer and more specific solution to problematic situations, experience of resolving numerous interpersonal conflicts and tensions by nonviolent ways based on the relevant rules and regulations. At the same time, the future vocational education teacher will be able to make pedagogical decisions and be responsible for their consequences and the results of their pedagogical activity, as a rule, within the real professional activity, not during quasi-professional and educational-professional types of educational activity. Given these features of physical education in vocational education, future teachers will be able to adapt most fully and quickly to the environment without significant threats to their psychological and physical well-being.
doi:10.24919/2308-4863.3/29.209573 fatcat:3jfxbrvw2bbbdmhlshyn6pmczu