Wizerunek samorządu terytorialnego w prasie lokalnej

Artur Wierzbicki
2007 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Wizerunek samorz¹du terytorialnego w prasie lokalnej P o przesz³o dziesiêciu latach od powo³ania samorz¹du terytorialnego w Polsce, sta³ siê on ju¿ nierozerwalnym elementem ¿ycia spo³ecznego. W³adza samorz¹dowa, wywodz¹ca siê ze oerodowiska lokalnego i na nie bezpooerednio wp³ywaj¹ca, równie szybko sta³a siê dla prasy wydawanej w poszczególnych gminach (i póŸniej w powiatach) tematem intere-suj¹cym i wa¿nym 1 . Ponadto, zale¿nooeci pomiêdzy pras¹ lokaln¹ a organami samorz¹du, zw³aszcza te o
more » ... zw³aszcza te o charakterze personalnym, pozostaj¹ do dzisiaj znacznie silniejsze ni¿ w przypadku mediów o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Czêsto to one w³aoenie mia³y g³ówny wp³yw na charakter danego pisma 2 . Nie ulega w¹tpliwooeci, ¿e sposób prezentacji tematyki samorz¹dowej oraz charakter jej ekspozycji wp³ywa na postawy odbiorców pisma wobec lokalnej w³adzy. Uzasadnione staje siê wiêc pytanie o wizerunek sa-morz¹du lokalnego, jaki pojawia siê w polskiej prasie lokalnej (powiatowej), zw³aszcza tam, gdzie istnieje (i utrzymuje siê) kilka tytu³ów. Dla potrzeb pracy zosta³y wybrane i poddane analizie dwa tygodniki rozprowadzane na obszarze ca³ego powiatu w¹growieckiego, dominuj¹ce pod wzglêdem nak³adu 3
doi:10.14746/ssp.2006.2.07 fatcat:y4q67nv42jailmjgwhsgtmglka