Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler

Zeynep ÖZCAN
2014 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı "Millî Şef" ya da "İnönü Dönemi" olarak da bilinen [1938][1939][1940][1941][1942][1943][1944][1945][1946][1947][1948][1949][1950] yılları arasında yaşanan dinî hayatı temel dinamikleriyle ortaya koymak ve günümüze yansımalarını psiko-sosyal açıdan değerlendirmektir. Bu kapsamda öncelikle dinî hayatın içinde yaşandığı ortam hakkında bilgi verilmiş daha sonra bu ortamın şekillendirdiği dinî hayatın portresi çizilerek günümüz dindarlığına yansımaları ele alınmıştır. Önemli
more » ... lınmıştır. Önemli bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bu yıllarla ilgili elde edilen veriler, dönemi yaşayanlarla yapılan mülakatlar ile zenginleştirilmiştir. Neticede dönemin dinî hayatının, içinde bulunduğu sosyokültürel atmosferden büyük oranda etkilendiği, ancak buna rağmen kendi içinde bir gelişim seyri takip ederek günümüz dindarlığına yansıdığı ve bazı açılardan her iki dönem arasında benzerlikler bulunduğu görülmüştür. Abstract The aim of this study is to reveal the religious life during the period known as "National Chief" or "Inönü Period" between the years 1938-1950 with all its dynamics and to probe its reflections to the present from psycho-sociology perspective. Within this scope, first of all, some information about the environment, in which the religious life was lived, has been given. Later, its reflections have been discussed by describing the religious life which was shaped by that environment. The data related with that period when an important change and transition happened has been enhanced by the interviews held with the people who lived during that period. As a result, it has come out that religious life of that period had been affected to a great extent by socio-cultural, socio-economic and socio-political atmosphere; however, it has reflected on the religiousness perception of the present by following an improvement progress in itself. Also, it has been seen that religiousness perception of that period and today's world has some similarities.
doi:10.7596/taksad.v3i2.332 fatcat:wlwf7qyshvdk5dweotqvcyxfyy