A Classification Method for Unrecognized Spatial Disorientation Based on Perceptual Process

Chenru Hao, Xiaoya Fan, Chunnan Dong, Lihua Qiao, Xinwei Li, Xiuyuan Li, Li Cheng, Lisha Guo, Ruibin Zhao
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3012821 fatcat:3va6ev735vdbjeoxsre3y7jvai