The Role of the Concept of Value Based Management in Limiting the Barriers of Small and Medium Enterprises' Development

Bartłomiej Cegłowski Bartłomiej Cegłowski
2010 Współczesna Ekonomia  
Ro la kon cep cji za rzą dza nia przez war tość w ogra ni cza niu ba rier roz wo ju ma łych i śred nich przed się biorstw Na de sła ny: 10 sierp nia 2010 r. Za ak cep to wa ny: 22 wrze śnia 2010 r. Stresz cze nie Li te ra tu ra przed mio tu i prak ty ka go spo dar cza zwra ca ją uwa gę, że moż li wo ści efektyw ne go funk cjo no wa nia ma łych i śred nich przed się biorstw ogra ni cza ne są przez koniecz ność cią głe go po ko ny wa nia róż ne go ro dza ju ba rier. W wie lu ba da niach au to rzy
more » ... da niach au to rzy doko nu ją ich kla sy fi ka cji, przy czym istot ne wy da je się, że znacz na część zi den ty fi ko wa nych utrud nień wy ni ka z sa mej spe cy fi ki sek to ra (np. nie wiel kich za so bów i ogra ni czo nej skali dzia ła nia). W ar ty ku le pre zen to wa ny jest po gląd, że za sto so wa nie w ma łych i śred nich przed się bior stwach za rzą dza nia przez war tość (ang. Va lue Ba sed Ma na ge ment, VBM) mo że zmniej szyć część z ba rier. Pod mio ty sek to ra MSP nie ma ją wpły wu na wy so kość obcią żeń po dat ko wych czy cią gle zmie nia ją ce się prze pi sy pra wa, jed nak zwią za na z koncep cją VBM ko niecz ność pla no wa nia fi nan so we go oraz kon cen tra cja na pro gno zo wanych prze pły wach pie nięż nych po win ny mię dzy in ny mi przy czy niać się do lep sze go wy korzy sta nia po sia da nych za so bów i ła twiej sze go po zy ska nia do dat ko we go ka pi ta łu. Wpro wa dze nie Za rzą dza nie przez war tość (ang. Va lue Ba sed Ma na ge ment, VBM) jest kon cep cją, któ ra za sto so wa na w prak ty ce ma szan se pod nieść efek tyw ność funk cjo no wa nia przedsię biorstw. Kon cen tra cja na war to ści bie żą cej prze pły wów pie nięż nych i iden ty fi ka cja klu czo wych czyn ni ków de cy du ją cych o ich wiel ko ści, jak rów nież zwią za na z tym koniecz ność pla no wa nia oraz ana li zo wa nia uzy ski wa nych wy ni ków po łą czo na z po szu ki -Nr 3/2010(15) WSPÓŁCZESNA EKONOMIA 61 * Dr, ad iunkt, Aka de mia Le ona Koź miń skie go w War sza wie.
doi:10.5709/ce.1897-9254.o168 fatcat:clos7jbznrhnngmwyg5j2v74em