How to recognize a non-adherent chronic heart failure patient?
Jak poznat nespolupracujícího pacienta se srdečním selháním?

Radek Pelouch, Viktor Voříšek, Věra Furmanová, Miroslav Solař
2019 Intervenční a akutní kardiologie  
1 Katedra interních oborů, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Karlova Univerzita v Praze, Hradec Králové 2 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové Cíl: Zjistit, jestli je možné předpovědět non-adherenci (NA) k léčbě chronického srdečního selhání (CHSS) na základě výsledků běžně prováděných vyšetření. Metody: Byly analyzovány výsledky klinických a laboratorních vyšetření a data z
more » ... í a data z pacientského dotazníku. Součástí bylo subjektivní hodnocení adherence (A) pacientem a lékařem. Referenční metodou pro průkaz NA bylo vyšetření sérových hladin léků (SHL). Výsledky: Bylo zařazeno 81 pacientů. Stanovením SHL byla NA zjištěna u 25 %. Všichni pacienti uvedli, že léky užívají správně, vynechání některé dávky v týdnu připustilo 18 % A a 25 % NA (p = 0,53). Lékař předpokládal NA správně u 40 % NA a chybně u 10 % A. Byl trend k častější NA u žen (p = 0,055), méně častá byla u pacientů z vesnice nebo malého města (p = 0,031). NA měli vyšší systolický (137 ± 13 vs. 124 ± 15 mmHg, p = 0,001) i diastolický (83 ± 11 vs. 75 ± 9 mmHg, p = 0,002) krevní tlak. Byl trend k vyšší tepové frekvenci u NA (83 ± 18 vs. 73 ± 13, p = 0,052), v podskupině léčených betablokátory byl rozdíl signifikantní (94 ± 19 vs. 73±12, p < 0,001). Adherentní nesignifikantně lépe hodnotili svůj zdravotní stav (p = 0,052). V ostatních parametrech nebyl nalezen rozdíl. Závěr: NA můžeme předpokládat u léčených pacientů s přetrvávajícím vyšším TK a u pacientů s vyšší TF při léčbě betablokátory. NA lze potvrdit stanovením SHL. Klíčová slova: chronické srdeční selhání, non-adherence k léčbě, sérové hladiny léků. How to recognize a non-adherent chronic heart failure patient? Objective: To evaluate drug non-adherence (NA) in chronic heart failure (CHF) patients based on routine examinations. Methods: Routine examination results, patient questionnaires as well as adherence (A) assessment by both the patient and physician were analyzed. Serum drug levels (SDLs) were used as a reference method. Results: Eighty-one patients were enrolled. Using SDL, non-adherence was shown in 25 %. All patients reported to have taken their drugs properly. Omission of a dose a week was admitted by 18 % of A and 25 % of NA patients (p = 0.53). The physician correctly assumed NA in 40 % of NA patients, but incorrectly in 10 % of A. There was a trend among women to be more non-adherent (p = 0.055) while in patients from a village or small town lower NA (p = 0.031) was observed. The systolic (137 ± 13 vs. 124 ± 15 mm Hg, p = 0.001) and diastolic (83 ± 11 vs. 75 ± 9 mm Hg, p = 0.002) blood pressure values were higher in NA. There was a trend towards a higher heart rate (83 ± 18 vs. 73 ± 13, p = 0.052) in NA, with a significant difference in patients treated with beta-blockers (94 ± 19 vs. 73 ± 12, p < 0.001). Adherent patients rated their health status better (p = 0.052). No differences were found in the other parameters. Conclusion: NA may be predicted in persistent high blood pressure and in high heart rate despite beta-blockers. NA can be confirmed by SDL assessment.
doi:10.36290/kar.2019.033 fatcat:vqwouxsqifa4jbwocck5wycjny