BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYKU BOZUKLUKLARI TARAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Alican Sarısaltık, Ahmet Topuzoğlu
2019 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi  
Özet Uyku; sağlığın korunması, iyi bir yaşam kalitesi ve gün boyunca iyi bir performans için önemli olan temel bir ihtiyaçtır. Uyku bozuklukları, başta uykusuzluk bozuklukları ve obstrüktif uyku apnesi olmak üzere, toplumda yaygın olarak görülürler. Kronik uyku bozukluklarının uzun dönem kümülatif etkileri; mental problemler, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite ve depresyon gibi pek çok olumsuz sağlık sonucu ile ilişkilidir. Uyku problemleri; yol açtıkları bu olumsuz sağlık sonuçları
more » ... z sağlık sonuçları nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Prevalansının yüksekliğine ve ciddi sağlık sonuçları olmasına rağmen, toplumda uyku bozukluğu olan bireylerin yalnızca %20'si doğru tanı almakta ve tedavi edilebilmektedir. Bu sebeple, uyku problemlerinin sonuçları; mortalite ve morbidite hızları, trafik kazaları, iş kazaları ve sağlık hizmetlerinin kullanımı gibi birçok halk sağlığı göstergesini etkiler. Epidemiyolojik çalışmalar, uyku sorunlarının tanınması ve danışmanlık hizmeti verilmesinin önündeki engeller arasında; zaman yetersizliği, uyku sorunlarının hastalar tarafından hekimlerine daha az bildirilmesi, uyku bozukluklarının ciddi olmadığına dair yanlış kanılar ve hekimlerdeki farkındalık ve bilgi eksiklikleri olduğunu göstermiştir. Bu derlemenin amacı; toplumda yaygın görülen uyku bozukluklarının değerlendirilmesi için, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılabilecek tarama araçlarını sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Uyku bozuklukları, tarama, birinci basamak sağlık hizmetleri, uykusuzluk, uyku apnesi. SCREENING and ASSESSMENT for SLEEP DISORDERS in PRIMARY HEALTH CARE Sleep is a basic human need and is important for health, good quality of life and performing well during the day. Sleep disorders, especially insomnia and obstructive sleep apnea, are common in the community. The cumulative long-term effects of these disorders are associated with a wide range of adverse health consequences including mental problems, cardiovascular diseases, diabetes, obesity and depression. Sleep problems are a major public health problem due to these negative health consequences. Despite the high prevalence and serious health consequences, only 20% of individuals with sleep disorders are diagnosed and treated correctly. Therefore, consequences of sleep conditions affect many important indicators of public health such as mortality and morbidity rates, motor vehicle crashes, occupational accidents, and health care utilization. Epidemiologic studies suggest that barriers to screening and counselling for sleep disorders include; limited time, low reporting of sleep problems by patients, misconceptions about the seriousness of sleep disorders, lack of awareness among physicians, and insufficient knowledge of the physician. The purpose of this review is to present screening tools that can be used in primary health care services to evaluate common sleep disorders in the community.
doi:10.35232/estudamhsd.526007 fatcat:kylihfzltzeedeizcocmkf22mm