Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego – uwarunkowania instytucjonalnoorganizacyjne

Michał Broniszewski
2016 Ekonomia Społeczna  
Streszczenie: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie opolskim związany jest w głównej mierze z rosnącymi regionalnymi potrzebami społecznymi. Ograniczone środki finansowe w sferze polityki społecznej skutkują brakiem skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze problemów społecznych i ekonomicznych. Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu rozwoju PES w województwie opolskim w odniesieniu do perspektywy czasowej 2009-2017. Przedstawiono również zmianę danych
more » ... ę danych ilościowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim, w celu ukazania znaczenia tego wskaźnika dla działań publicznych ukierunkowanych na rozwój wsparcia instytucjonalno-organizacyjnego ES. W warstwie teoretycznej wykorzystano analizę literatury przedmiotu, która posłużyła do zbadania uwarunkowań organizacyjnych wspomagających wdrażanie warunków sprzyjających rozwojowi PES w województwie opolskim. W warstwie empirycznej wykorzystano metody analizy danych zastanych (ilościowych) jako metodę badawczą, opierającą się na analizie powstawania nowych PES. Dane te posłużą do lepszego zrozumienia warunków sprzyjających i hamujących rozwój PES w regionie opolskim. Autor wskazuje na niepokojącą tendencję w słabnącej dynamice wzrostu nowych PES. Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, polityka społeczna, przedsiębiorstwa społeczne. Wprowadzenie Wokół koncepcji ekonomii społecznej istnieje wiele kontrowersji, odnoszących się m.in. do tego, czy w ekonomii społecznej (ES), wraz z jej własnymi podmiotami, następuje właściwy rozwój instytucjonalno-organizacyjny, czy jest ona skuteczna w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej (w tym: w województwie opolskim), oraz czy formuła, jaką przyjęła współczesna ES jest ekonomicznie uzasadnioną koncepcją istnienia, czy jedynie pomysłem na szukanie rozwiązań problemów w kwestii polityki społecznej. Próba odpowiedzi na te pytania dokonana zostanie w opar-ciu o literaturę przedmiotu i analizę kierunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie opolskim. Celem artykułu jest poznanie źródeł powstawania koncepcji ES w Polsce, przegląd wojewódzkich programów wsparcia ES w województwie opolskim oraz diagnoza stanu rozwoju PES w regionie opolskim na lata 2009-2017. W artykule wykorzystano
doi:10.15678/es.2016.2.03 fatcat:gmsmc2scjbcsdpwpex3ybbxv2u