Alpha-Naphthylisothiocyanate triggering G2/M phase arrest and apoptosis in human brain malignant glioma U87MG cells via mitochondrial pathway

Qiang Zhang, Yu-Ting Wang, Shi-Mei Jing, Jian-Yong Chang, Jin-Peng Wang
2015 Bangladesh Journal of Pharmacology  
doi:10.3329/bjp.v10i1.21096 fatcat:3g2whiififc6hndu4cofmedhmy