DEVELOPMENT OF METHOD FOR THE SYNTHESIS OF POLYURETHANES BRANCHED STRUCTURE CONTAINING ISOCYANURATE FRAGMENTS IN MACROCHAINS. STUDY THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES

S. A. Lukashevich, R. A. Rozhnova, N. A. Galatenko, G. A. Kozlova
2016 Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Hìmìâ  
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України Харківське шосcе 48, Київ, 02160 ihvsnas@i.com.ua РОЗРОБКА МЕтОдУ сиНтЕЗУ ПОЛіУРЕтАНіВ З іЗОЦіАНУРАтНиМи ВУЗЛАМи РОЗГАЛУжЕННЯ. дОсЛіджЕННЯ ЇХ стРУКтУРи тА ВЛАстиВОстЕЙ На основі поліоксипропіленгліколю, ТДІ (2,4-;2,6-толуїлендіізоціанату), ізоціанурауту ТІТГМІ (2,4,6-триізоціанат (трисгексаметилен)ізоціанурату) та подовжувача ланцюга-дигідразиду адипінової кислоти (ДАК) за різного мольного співвідношення ТДІ до ізоціанурата синтезовано нові
more » ... синтезовано нові полімерні матеріали з ізоціануратними вузлами розгалуження. Досліджено фізико-мехінічні властивості отриманих матеріалів в залежності від співвідношення ізоціанатних складових. Встановлено, що введення в структуру поліуретанової (ПУ) матриці ізоціануратних гетероциклічних фрагментів приводить до збільшення міцності при розриві та зменшення відносного подовження при розриві. Вивчено вплив ізоціануратної складової на фізико-механічні властивості отриманих поліуретанів та встановлено залежність від співвідношень вихідних компонентів. Ключові слова: поліуретани (ПУ), дигідразид адипінової кислоти (ДАК), полімерні матеріали, ізоціанурати, імплантанти.
doi:10.18524/2304-0947.2016.4(60).83667 fatcat:5fjwqynvejdkxg2nzx2j4nr5ae