The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku

Piotr Miodunka
2015 Przeszłość Demograficzna Polski  
Wstęp Badania nad rodziną staropolską rozwijają się od kilkudziesięciu lat, ale ich dorobek ciągle jest niewystarczający. W swoim podstawowym zrębie obejmują one zagadnienia związane z najważniejszymi biologicznymi funkcjami tej komórki z wykorzystaniem metod kwantytatywnych i nominatywnych (rekonstrukcja rodzin). Z nimi związane są również studia nad pozycją kobiety czy etapami życia człowieka (dzieciństwo, starość). Rodzina miejska stanowi w ich obrębie osobny nurt chociażby ze względu na
more » ... y ze względu na odmienne źródła utrzymania i środowisko społeczne, w ramach którego funkcjonowała. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę dużą rozpiętość wielkości zaludnienia ośrodków miejskich, zróżnicowanie regionalne itp. 1 Z tych powodów tematyka rodziny w miastach Polski przedrozbiorowej jest jeszcze daleka od wyczerpującego opracowania 2 . 1 Postulat wyróżnienia odrębnych modeli rodziny miejskiej zależnych od zaludnienia ośrodka lub wewnętrznych struktur społeczności (patrycjat, pospólstwo, biedota) wysunęła Maria Bogucka, Rodzina w polskim mieście XVI-XVII wieku: wprowadzenie w problematykę, "Przegląd Historyczny" (dalej: PH), 74, 1983, z. 3, s. 496. 2 Ostatnio wyczerpującego podsumowania badań nad rodziną miejską dokonał Cezary Kuklo -Badania nad demografią rodzin w mieście doby preindustrialnej, [w:] Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XIX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Białystok 2014, s. 51-78. Trzeba zwrócić uwagę na swoiste problemy metodologiczne związane z analizą demograficzną społeczności miejskich -większa mobilność, trudności identyfikacyjne jednostek -Andrzej Wyrobisz, Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd badań i problemów, PH, 77, 1986, z. 2, s. 308. "Przeszłość Demograficzna Polski" 37, 2015
doi:10.18276/pdp.2015.2.37-06 fatcat:scwntymzlvcfjdh4smgyrxhiia