KWAITEN KYO NITE HIKARI NO SOKUDO WO SEISOKUSURU SHIMPO

M. WOLE
1885 Tokyo Sugaku-Butsurigaku Kwai Kiji  
doi:10.11429/subutsukiji1885b.3.34 fatcat:iepmnyuw6rfixkydge3nr663hy