Reliability and Validity of the Japanese Version of the Modified Gait Efficacy Scale
日本語版-改訂 Gait Efficacy Scale の信頼性および妥当性

Hyuma MAKIZAKO, Hiroyuki SHIMADA, Daisuke YOSHIDA, Yuya ANAN, Tadashi Ito, Takehiko DOI, Kota TSUTSUMIMOTO, Kazuki UEMURA, Jennifer S. BRACH, Takao SUZUKI
2013 Rigaku ryohogaku  
doi:10.15063/rigaku.kj00008636885 fatcat:kpldhtjme5bahe7llghuzytbym