Rekabet Mi, İşbirliği Mi? Firmaların Büyüme Ve Uluslararasılaşma Kararlarında Tedarikçilerinden Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Recai Coşkun, Kevser Sancaktutan
2019 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
Sorumlu yazar ÖZ Çalışma, firmaların büyüme ve uluslararasılaşma kararlarında tedarikçilerden beklentilerini ve firma-tedarikçi ilişkisinde geleneksel/rekabetçi mi yoksa işbirlikçi bir yaklaşımın mı benimsendiğini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma olarak tasarlanan çalışmada belirlenen yedi firma yöneticisiyle mülakat yapılmış ve firmaların tedarikçilerinden beklentilerini ortaya çıkaracak sorular sorulmuştur. Mülakatlara uygulanan nitel içerik analizi sonucunda firmaların büyüme
more » ... kararlarında tedarikçilerinden beklentilerinin öncelikli olarak ürünlerin kalitesi, maliyeti ve zamanında teslimi olduğu görülmüştür. Firmaların sadece bir tanesi uluslararasılaşma kararında tedarikçisinden maliyet konusunda beklentisi olduğunu güçlü bir şekilde belirtmiştir. Sonuç olarak, firmaların büyüme kararlarında genel olarak geleneksel/rekabetçi bir yaklaşımları olduğu; uluslararasılaşma eğilimleri düşük olduğu için bu konuda tedarikçilere önemli görev yüklemedikleri görülmüştür. ABSTRACT This study was conducted to determine firms' expectations from the suppliers for their growth and internationalization decisions and whether they adopt a traditional/competitive or a collaborative approach in such a relationship. This study is designed as a qualitative research where seven managers were interviewed and they were asked questions to find out the firm expectations from its suppliers. According to the result of the qualitative content analysis applied to the interviews, it was seen that in the growth decisions of the firms, the expectations from the suppliers were primarily quality, cost and timely delivery of the products they supply. Only one firm strongly underlined its cost advantage expectation from the suppliers for its internationalization decision. As a result, it is seen that firms generally have a traditionalist/competitive approach with their suppliers to their growth decisions; and since their internationalization tendency is low, they do not attain an important role to their suppliers in this issue.
doi:10.21733/ibad.501586 fatcat:cbz4lszjhzb7napntuqlyjvjq4